OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA BAKIŞLARI

ESEN ERSOY, BELGİN BAL İNCEBACAK
1.605 376

Abstract


Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersine yönelik geliştirmiş oldukları projeler ve projelerine olan bakış açıları değerlendirilmiştir. Çalışma grubu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi Eğitim Fakültelerinde üçüncü sınıf öğrencilerinin güz döneminde [5. Yarıyıl]  almış oldukları bir derstir. Çalışmada elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analiz ile değerlendirilmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının geliştirmiş oldukları projelerinde elde edilen veriler içerik analizi yapılarak; temalar belirlenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular, okul öncesi öğretmen adaylarının dönem boyunca derste aktif olmalarının yeni öğrenmeler açısından olumlu olduğunu ortaya çıkartmıştır. Dönem sonunda proje ile dersin değerlendirilmesinin derse olan bakışı ve ön yargıyı pozitif yönde etkilediği söylenebilir. Sonuçta, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersinin proje ödevi ile işlenmesinin okul öncesi öğretmen adaylarına olumlu katkılar sağladığı ortaya çıkmıştır. 


Keywords


Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Proje, Nitel Araştırma, Öğrenci

References


• Astramovich, R.L., Okech, J.E.A., and Hoskins, W.J., (2004). Counselor educators’ perception of their doctoral course work in research methods. Guidance ve Counseling, Volume:19, pp:124-131.

• Bassey, M., (1999). Case study research in educational settings. USA: Open University.

• Büyüköztürk, Ş., (1999). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin araştırma yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt:18, ss.257-269.

• Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F., (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

• Cohen, L. and Manion, L., (1997). Research methods in education. London: Routledge.

• Çetin, Y. ve Dikici, R., (2014). Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri dersinin etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:22 Sayı:3, ss:981-994.

• Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S., (1996). Strategies of qualitative inquiry. London: Sage Publications.

• Karasar, N., (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel, Ankara.

• Karasar, N., (2014). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel yayıncılık

• Kiley, M. and Mullins, G., (2005). Supervisors conceptions of research: What are they? Scandinavian Journal of Educational Research, Volume:49, Number:3, pp: 245-262.

• Mcmillan, H.J., (2000). Educational research: fundamentals for the consumer (3rd ed.). New York: Longman.

• Meyer, J.H.F., Shanahan, M.P., and Laugksch, R.C., (2005). Students’ conceptions of research I: A qualitative and quantitative analysis. Scandinavian Journal of Educational Research, Volume:49, Number:3, pp:225-244.

• Miles, M.B. and Huberman, A.M., (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

• Patton, M.Q., (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. USA: Sage.

• Saracaloğlu, A.S., Varol, S.R. ve Ercan, İ.E., (2005). Lisansüstü eğitim öğrencilerinin bilimsel araştırma kaygıları araştırma ve istatistiğe yönelik tutumları ile araştırma yetenekleri arasındaki ilişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:17, ss:187-199.

• Yaşar, M., (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, Cilt:4, Sayı:29, ss:109-129. http://ebad-jesr.com/

• Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

• Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2008). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: MEB Yayınları.

• Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları Ankara.

• Eti, İ. ve Gündoğdu, S., (2016). Okul öncesi öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin araştırma projesi dersine ilişkin görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, ss:121-139.