4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

MEHMET AKİF SÖZER, EYÜP BOZKURT, HİLAL BOZKURT
1.830 453

Abstract


Bu çalışma 4. sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları öğretim araç-gereç ve materyallerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik arz etmektedir. Araştırmanın evrenini sınıf öğretmenleri, örneklemini ise 2015-2016 eğitim öğretim yılında Elazığ, Mardin ve Malatya illerinde görev yapan 204 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formuyla elde edilmiştir. Anket formu İlkokul Sosyal Bilgiler dersi programında yer alan değerler ve literatürde geçen öğretim araç-gereç ve materyalleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Anket formu toplam 2 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde demografik veriler bulunmakta ve bu demografik verilere dayalı olarak görüş maddeleri karşılaştırılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise sosyal bilgiler programında yer alan 22 tane değer ve 8 tane öğretim araç-gereç ve materyalin bulunduğu bir form oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen verileri çözümlemede “aritmetik ortalama” “yüzde” “frekans”  ve “Ki Kare” testleri kullanılmıştır.


Keywords


Değerler Eğitimi, Araç-Gereç, Materyal, Değerler ve Öğretim Materyalleri, Sosyal Bilgiler

References


• Akbaş, O., (2008). Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.

• Akın, U. ve Özdemir, M., (2009). Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2009, cilt: 42, sayı: 2, 183-198

• Alım, M., (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Ötmg) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler/The Iportance Of Teaching Technologies And Material Development Course And Suggestion On The Teaching Process. Doğu Coğrafya Dergisi, 12(17).

• Aslan, B. ve Görgen, İ., (2015). Ortaokul ve Lise Branş Öğretmenlerinin Öğretim Teknoloji ve Materyallerine Farkındalık Düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 10(11).

• Aykaç, N., (2007). İlköğretim Programında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Sinop İli Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2).

• Aykaç, N., (2011). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Sinop İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, Ocak 2011, Cilt:19, No:1, ss:113-126.

• Balcı, F.A. ve Yelken, T.Y., (2010). İlköğretim Öğretmenlerinin “Değer” Kavramına Yükledikleri Anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39).

• Cihan, N., (2014). Okullarda Değerler Eğitimi Ve Türkiye’deki Uygulamaya Bir Bakış. Electronic Turkish Studies, 9(2).

• Dindar, H. ve Yaman, S., (2003). İlköğretim Okulları Birinci Kademede Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Araç-Gereçlerini Kullanma Durumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 167-176.

• Fidan, N.K., (2008). İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1(1), 48-61.

• Fidan, N.K., (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kurumsal Eğitim Bilim, 2(2), 1-18.

• Fitcher, J., (1990). Sosyoloji Nedir? (Çeviri; Nilgün Çelebi). Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, No:75

• Gömleksiz, M.N. ve Cüro, E., (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsani Bilimleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, ss:95-134.

• Hotaman, D., (2010). Demokratik Eğitim: Demokratik Bir Eğitim Programı. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 29-42.

• Karasar, N., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

• Putnam, R., (2000) Bowling alone: the collapse and revival of American community. New York, (Simon& Schuster).

• Ulusoy, K. ve Arslan, A., (2014). Farklı Yönleri İle Değerler Eğitimi. İçinde. R. Turan ve K. Ulusoy (Ed.). Değerli Bir Kavram Olarak “Değer ve Değerler Eğitimi” (ss:1-16). Ankara: Pegem Akademi

• Yazıcı, K., (2006). Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları, 19(19), 499.