Sayı: 42

İçindekiler

Makaleler

The Guest Editor's Preface PDF
Guiding the Sound Mind: Ebu's-su‘ūd's Tafsir and Rhetorical Interpretation of the Qur'an in the Post-Classical Period PDF
SHURUQ NAGUIB
Kanüni Devrinde “Müfti” ile Rumeli Kazaskeri Arasında Bir “Hüccet-i Şer‘iyye” İhtilafı Yahut Kemalpaşazade-Fenarizade Hesaplaşması PDF
MEHMET GEL
Breads for the Followers, Silver Vessels for the Lord: The System of Distribution and Redistribution in the Ottoman Empire (16th-18th centuries) PDF
HEDDA REINDL
A Survey of Translation Activity in the Ottoman Empire PDF
ARZU MERAL
Osmanlı Anadolusunda Parlayan Bir Eğitim Merkezi: Hadimi Medresesi ve Kütüphanesi PDF
YAŞAR SARIKAYA
Muhammed Akkirmani'nin Ta'rifatü'l-fünün ve menakıbü'l-musannifin Adlı Eserinde Felsefi İlimler Algısı   PDF
HATİCE TOKSÖZ
The Causes of Rural Migrations in 18th Century Ottoman Society PDF
CENGİZ ŞEKER
Şehzadeye Öğütler: Ebübekir Ratıb Efendi'nin Şehzade Selim'e (III) Bir Mektubu PDF
AYSEL YILDIZ
Bir Osmanlı Mollasının Fikir Dünyasından Fragmanlar: Keçecizade İzzet Molla ve II. Mahmud Dönemi Osmanlı Siyaset Düşüncesi PDF
ÖZHAN KAPICI
19. Yüzyıl İstanbulu'nda Bazı Tekkelerin Matbaacılık Faaliyetleri PDF
MUHARREM VAROL
Poetry in the Text: The Use and Function of Poetry in Rāwandì's Rāģat al-ŝudūr and Yazıcızāde ‘Alì's Translation of the Same Work in Tevārìkh-i al-i Selçūk PDF
EFE MURAT BALIKÇIOĞLU
Erken Dönem Osmanlı Tarihçiliği'nde Bir Onomastik Probleminin Çözümüne Dair: Deli-Tovu-Kara PDF
VATAN ÖZGÜL
Çalıntı Tarihin Öyküsü: Jack Goody'nin Tarih Hırsızlığı Üzerine PDF
Gülten Yıldırım
Günay Kut, Acaibü'l-mahlükat-Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II PDF
Betül S. Nizam
Persis Berlekamp, Wonder, Image & Cosmos in Medieval Islam PDF
Nicole Kançal
Objects of Translation: Material Culture and Medieval “Hindu-Muslim” Encounter PDF
Finbarr B. Flood
Nezaket Özdemir, Bursa Kaynakçası PDF
Mustafa Birol Ülker
Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, Elizabeth Zachariadou (ed.), Catalogue du fonds ottoman des archives du monastère de Saint-Jean à Patmos. Les vingt-deux premiers dossier PDF
A. Teyfur Erdoğdu
Jon Miller (ed.), The Reception of Aristotle's Ethics PDF
İbrahim Aksu
Sheila S. Blair ve Jonathan Bloom (ed.), Rivers of Paradise: Water in Islamic Art and Culture PDF
Hilal Kazan
Osmanlı Dünyası Üzerine Muhtasar Tanıtımlar - Değerlendirmeler PDF
Seyfi Kenan
Gilles Veinstein (1945-2013) PDF
Güneş Işıksel


ISSN: 0255-0636