Sayı: 21

İçindekiler

Makaleler

Türkoloji Araştırmalarının Büyük Kaybı Prof. Dr. Robert Mantran (1917-1999) PDF
Zeki Arıkan
Kuzey Afrika'da Bir Osmanlı Nesli: Kuloğulları PDF
Ahmet Kavas
İstanbul'da Deniz Ulaşımı (1870-1875) PDF
Mehmet Yavuz Erler
Çanakkale Savaşlarında Sultanhisar Torpidosu, Muavenet-i Milliyye Muhribi: Mürettebatı ve Faaliyetleri PDF
Ayhan Yüksel
Bir Babai (Vefai) Şeyhi Zaviyesi (Şeyh Behlül Baba) PDF
Hasan Yüksel
Türk Diplomasisinin Modernleşmesinde Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi'nin Rolü PDF
Mehmed Alaaddin Yalçınkaya
XIX. Yüzyılda Reform İhtiyacının Taşradaki Yansımalarına Bir Örnek: Akçaabad Kazası PDF
Abdullah Saydam
Van Eyaletine Bağlı Sancaklar ve İdari Statüleri (1558-1740) PDF
Orhan Kılıç
Gelibolu Musluhiddin Sürüri, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü'l-Ma'arif İsimli Eseri PDF
İsmail Güleç
Centralization during the Era of Mahmud II PDF
Mustafa Gökçek
Sultan Abdülhamid II's Officials: The Case of Nusret Paşa at Baghdad, 1888-1896 PDF
Gökhan Çetinkaya
Diplomat, Banker ve Tüccar: 18. Yüzyıl Başlarında Larnaka'da Para Ticareti ve Yabancı Sermaye PDF
Kemal Çiçek
Talikizade Mehmed Subhi'nin Hayatı Hakkında Notlar PDF
Erhan Afyoncu
Stations of the Pilgrimage Route from İstanbul to Mecca via Damascus on the Basis of the Menazilü't-Tarik İla Beyti'llahi'l-'Atik By Kadri (17th Century) PDF
Menderes Coşkun
Review Article PDF
Colin Heywood
Linda T. Darling, Revenue-Raising & Legitimacy, Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1660, E. J. Brill, Leiden, 1996. (Gelir Artışı ve Kanuna Uygunluk, Osmanlı İmparatorluğunda Vergi Toplama ve Mali İdare 1560-1660), ss. 368. PDF
Cafir Çiftçi
Halit ve Güler, Oğuz, Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1996] [Kabaklarlı, Necdet, Osmanlı Mangırları, İstanbul 1999] [Ender, Celil, Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe Beylikleri Paraları, İstanbul 2000] [Türkmen, Kerim, Eretna Beyliği Sikkeleri. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın no: 27, Kayseri 1995.] [Aykut, Nezihi, Türkiye Selçuklu Sikkeleri I - I. Mesud'dan I. Keykubad'a kadar (510-616, 1116-1220), İstanbul 2000] Ömer Diler PDF
Bir Kaç Kitap Tanıtımı [Erkiletlioğlu
Yaşamları ve Yapıtları ile Osmanlılar Ansiklopedisi, 2c. İstanbul, 1999 PDF
Hidayet Nuhoğlu
Kate Fleet, European and Islamic Trade in the Early Ottoman State. The Merchants of Genoa and Turkey, Cambridge University Press, 1999, X+204s. PDF
Zeki Arıkan
Turcica, Revue d'Etudes Turques, tome 31 (1999), 598p PDF


ISSN: 0255-0636