Sayı: 20

İçindekiler

Makaleler

Afrika'nın Sömürgeleştirilmesi Öncesinde Rabih b. Fazlullah'ın Kurduğu Son Biladu's-Sudan Devleti ve Fransa'yla Mücadelesi PDF
Ahmet Kavas
Hicri 1003 (1595) Tarihli Defterin Işığnda Bazı Osmanlı Vilayetlerindeki Haremeyn Vakıfları PDF
Alpay Bizbirlik
XVIII. Yüzyılda Hac Yolu Güzergahı ve Menziller (=Menazilü'l-Hacc) PDF
A. Latif Armağan
Ottoman Administration in Cyprus PDF
Hikmet Özdemir
Olive Cultivation in Crete at the Time of the Ottoman Conquest PDF
Evangelia Balta
The Life of Köprülüzade Fazıl Mustafa Pasha and his Reforms (1637-1691) PDF
Fehmi Yılmaz
Osmanlı Döneminde Sivas'ta Tuz Üretimine Dair Bazı Bilgiler PDF
Saim Savaş
Osmanlı-Avusturya Savaşları Esnasında Bursa Halkının Avarız Türü Vergi Yükünden Örnekler (1686-1688) PDF
Cafer Çiftçi
Venedik Senatosu Sekreteri Pietro Busenello'nun İstanbul Gözlemleri (1742-1746) “Lettere Informative Delle Cose de' Turchi” PDF
Nevin Özkan
XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Ordusunun Durumu PDF
Yusuf Oğuzoğlu
Andreas Kopasis: The Prince of Sisam PDF
Ali Fuad Örenç
Bir Teknolojik Transferin Değişim Boyutu: Köstence Demiryolu Örneği PDF
Ali Akyıldız
Trabzon'da “Gayri Resmi Nikah”ın Doğurduğu Problemler ve Boşanma Davaları (1830-1844) PDF
Abdullah Saydam
Çanakkale Muharebelerine Alman Bakışı PDF
Ramazan Çalık
Osmanlı “Millet”lerinin Girift İlişkileri: 17. Yüzyıl Hasköy Şer'iye Sicillerinde Kaydedilen Bir Cinayet Öyküsü PDF
Cengiz Şişman
Markus Köhbach, Die Eroberung von Fülek Durch die Osmanen 1554. Eine Historisch-quellenkritische Studie zur Osmanischen Expansion im Östlichen Mitteleuropa. Böhlau Yayınevi, Wien-Köln-Weimar 1994. 491 s. PDF
Kemal Beydilli
Claudia Römer, Osmanische Festungsbesatzungen in Ungarn zur Zeit Murads III. Dargestellt anhand von Petitionen zur Stellenvergabe, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Schriften der Balkan-Komission, Philologische Abteilung 35, Wien 1995, 235+70 sahife PDF
Nejat Göyünç
Ahmet Kanlıdere, Reform Within Islam. The Tajdid and Jadid Movement Among the Kazan Tatars 1809-1917). Conciliation or Conflict?, Eren, İstanbul 1997, 198 sahife. Middle Eastern and Balkan Studies Series, 1. kitap PDF
Mustafa Gökçek
Muhammed Kutluoğlu, The Egyptian Question (1831-1841), Eren, İstanbul, 1998, 271 sahife. Middle Eastern and Balkan Studies Series, 2. kitap PDF
Mustafa Gökçek
Colin Imber, Ebu's-su'ud The Islamic Legal Tradition, Edinburg University Press 1997, XII+288 PDF
Mehmet akif Aydın
Evangelia Balta, Peuple et Production Pour une Interetation des Sources Ottomanes, (Osmanlı Kaynaklarının Bir Değerlendirilmesi), Analecta Isisiana, Les Editions Isis, İstanbul, 1995, 281 s. PDF
Zeki Arıkan
Andreas Drechsler, Die Geschichte der Stadt Qom im Mittelalter (650-1350): Politische und Wirtschaftliche Aspekte, Berlin 1999, Klaus Schwarz Verlag, Islamische Untersuchungen, Cild 224, 378 sahife ve 3 harita PDF
Nejat Göyünç


ISSN: 0255-0636