Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

99.962 52.375
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Cilt 33, Sayı 2 (2014)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF (English)

İçindekiler

Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Geleceğe Yönelik Düşünceleri PDF
Ali Kaya
Yabancı Dil Öğretimine ‘Eylemsellik’ Bağlamında Öğrenen Odaklı Bakış PDF
Birkan Kargı
Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Sosyal Damgalanma, Denetim Odağı, Kendini Damgalama ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler PDF
Ayşenur Büyükgöze Kavas, Nursel Topkaya, Cem Gençoğlu
Model-Tabanlı Öğrenme Ortamının Kimya Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Kavramını ve Bilimsel Modellerin Doğasını Anlamaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi PDF
Emine Adadan
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Zihinsel Modelleri, Öz Yeterlik İnançları ve Öğrenme Yaklaşımları PDF
Eylem Yıldız Feyzioğlu, Burak Feyzioğlu, Aynur Küçükçıngı
Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerii PDF
Fatma Kayan Fadlelmula
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği) PDF
Filiz Zayimoğlu Öztürk, Hakan Aksoy
Ortaokul Öğrencilerinin Geometrik Şekil Oluşturma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi PDF
Funda Gündoğdu Alaylı, Elif Türnüklü
İlkokullarda Serbest Kıyafet Uygulamasının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Halil İbrahim Sağlam, Cevdet Şen, Elif Tınmaz, Semra Süzer
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Matematikte ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Ölçeği GeliĢtirilmesi PDF
Mahir Biber, Neş’e Başer
11–18 Yaş Öğrencilerin Ses Hızı İle İlgili Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi PDF
Merve Sözen, Mualla Bolat
Oyun Tasarımcısı Ortaöğretim Öğrencileri: PowerPoint Oyun Tasarımının Sözcük Hazinesi Kazanımına Etkisi PDF
Muhammet Demirbilek
Fen Temelli ve Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi PDF
Mustafa Ürey, Salih Çepni
Fizik Öğretmen Adaylarının MEB’nca Önerilen 10. Sınıf Fizik Ders Kitabına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi PDF
Nevzat Kavcar, Gülbin Özkan, Gizem Arıkan, Serap Kaya Şengören
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Konular İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi PDF
Nevzat Kazak
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Dayalı Eğitime Yönelik Algıları: “Bilimsel Araştırmanın İlkeleri” Ölçeği PDF
Nilgün Tatar, Eylem Yıldız Feyzioğlu, Serkan Buldur, Bülent Aydoğdu
Sanat Eğitimi Sorunu Olarak Ülkemizde Ġlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Sanat Eğitimine Olan Ġlgisizlik Sebepleri PDF
Tarık Yazar, Tamer Aslan, Sadık Şener
Fen Ders Kitaplarında Sunulan Bilim İnsanlarının Basmakalıp Bilim İnsanı İmajı Açısından Değerlendirilmesi PDF
Sedat Karaçam, Fatih Aydın, Azize Digilli
Genel Fizik Laboratuvar Uygulamalarında 5e Öğrenme Modeline Göre Geliştirilen Materyallerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi PDF
Sibel Açışlı
Öğretmen Adaylarının Kamusal Entelektüellik Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ve Ölçeğin Uygulanması PDF
Tuncay Özsevgeç, Ayşe Aytar
İlköğretim Öğrencilerinin 3B Sanal Dünyada Kış Sporlarını Öğrenmeye Yönelik Algıları PDF
Fatma Günay, Özlem Baydaş, Türkan Karakuş, Yüksel Göktaş
The Effects of Writing Activities Prepared Considering the 8th Grade Students’ Cognitive Levels into Consideration upon their Writing Skill Success PDF
Nermin Elçin Petekçioğlu Gegin


ISSN: 1300-302X