Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

393.510 287.003
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Cilt 34, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

The Predictive Power of Students’ Perceptions of Classroom Assessment Environment for Their Mathematics Anxiety PDF (English)
Mustafa İlhan
Olasılık Öğretiminde Simülasyon Kullanımı PDF
Timur Koparan
Fen Öğretiminde Katılımlı ve Motive Edici Sınıf Ortamı: Mobil Teknoloji Kullanımı PDF
Özkan Yılmaz, Vehbi Aytekin Sanalan
Ortaöğretim Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Kavramlarının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi PDF
Aysun Sıcaker, Serap Öz Aydın
Bireylerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Özgen Korkmaz, Recep Çakır, M. Yaşar Özden, Ali Oluk, Sevet Sarıoğlu
Eğitim Paydaşlarının Tükenmişliğinde Cinsiyet Farklılığı: Bir Meta-analiz Çalışması (Türkiye Örneği) PDF
Ali Kış
Türkçe Öğretmenlerinin Dinleme Stillerinin İncelenmesi PDF
Murat Ateş, Aliye Nur Ercan
İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Kişilik Özellikleri İle Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
GÜL ERCAN, Esen Altunay