Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

28.123 22.245
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Cilt 33, Sayı 1 (2014)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Algılanan Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması PDF
Ebru Albayrak, Özlem Canan Güngören, Mehmet Barış Horzum
Yabancı Dil Öğretiminde Robot Öğretmenler PDF
Erdinç Aslan
Interkulturelles Leseverstehen an der Abteilung Für Lehramt Deutsch PDF
Nevzat Bakır
Üslûpbilime Kültürel Bir Yaklaşıma Doğru PDF
Adem Çalışkan
İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları PDF
Oğuz Çetin, Belemir Güngör
Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan İdari Personelin Duygusal Emek Davranışları PDF
Adil Çoruk
Model Oluşturma Etkinlikleri: Kuramsal Yapısı ve bir Örneği PDF
Ayşe Tekin Dede, Esra Bukova Güzel
Üniversite Öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte Kavramlarına İlişkin Metaforları (İnönü Üniversitesi Örneği) PDF
Hasan Demirtaş, Duygu Çoban
Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi PDF
Serkan Dinçer, Mustafa Mavaşoğlu, Fehmiye Mavaşoğlu
Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bilgi Yönetimi Tutumları ile Öğrenen Okul Algıları Arasındaki İlişki PDF
Soner Doğan, Yakup Yiğit
Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Piyano Öğretim Programları Üzerine bir Araştırma PDF
Yavuz Durak
Analysing Students’ Reactions to English Course Books in Terms of Cultural Elements PDF
Emrah Ekmekçi
“İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim PDF
Esen Ersoy, Neşe Başer
Dokuzuncu Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri: Aydın İli Örneği PDF
Burak Feyzioğlu
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öz-Düzenlemeli Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi PDF
Gökhan Ilgaz, Ali Gül
Üstün Yetenekli Çocukları Olan Anne Babaların Çocuklarının Eğitimine Yönelik Algıları PDF
Fazilet Karakuş
Sınıf Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri ve Kullandıkları Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Nurseval Özbaş, Şafak Uluçınar Sağır
Otizme Yolculuk: Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal Destek Algılarına İlişkin Görüşleri PDF
Ufuk Özkubat, Selda Özdemir, Ömür Gürel Selimoğlu, Gökhan Töret


ISSN: 1300-302X