Ortak Dikkat Becerilerinin Kuramsal Temelleri

Işık Akın Bülbül, Selda Özdemir
1.029 200

Öz


Ortak dikkat, bebek ve yetişkinlerin jest ve bakışlarını kullanarak olaylara veya objelere yönelik ortak ilgilerini sunmaları olarak tanımlanmaktadır. Ortak dikkat becerilerindeki sınırlılıklar farklı yetersizlik türlerinde görülmekle birlikte, ortak dikkat becerileri yoksunluğu yaygın olarak Otizm Spektrum Bozukluğundan bulunan çocuklarda gözlenmekte ve otizm spektrum bozukluğunun tanılama ölçütleri arasında yer almaktadır. Ortak dikkat becerilerinin; dil ve iletişim becerileri, sosyal beceriler ve Zihin Kuramının kazanımıyla yakından ilişkili olduğu hatta bu becerilerin kazanımında temel teşkil ettiği savunulmaktadır. Bu araştırmanın amacı erken çocukluk döneminin en temel önkoşul becerilerden biri olan ve desteklediği beceriler bakımından geniş bir spektruma sahip olan ortak dikkat becerilerinin kuramsal temellerini incelemektir. Bu araştırma ile alanda çalışan uzman ve araştırmacılara ortak dikkat becerilerinin kuramsal temellerinin, ilişkili olduğu gelişim alanlarının ve aralarındaki etkileşimin anlaşılmasında önemli bir bakış açısı sağlanacağı düşünülmektedir.

Tam metin:

PDF