60-72 Aylık Çocukların Değer Eğitiminde Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi

Ayşe Sözkesen, Ayşe Öztürk Samur
405 164

Öz


Bu araştırma, 60-72 aylık çocukların değer eğitiminde öykü temelli yaratıcı drama yönteminin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık, 30 çocuk çalışma grubunu oluşturmuştur. Deney grubundaki 15 çocuğa, sekiz haftalık, 24 oturumdan oluşan Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yöntemiyle Değerler Eğitimi Programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki 15 çocuğa ise Değerler Eğitimi İl Yürütme Komisyonu tarafından belirlenen değerler kapsamında, sınıf öğretmenleri tarafından etkinlikler uygulanmıştır. Araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır; anne-babalar ve çocuğa yönelik bilgileri içeren Genel Bilgi Formu, ve çocukların değer kazanımlarını ölçmek amacıyla Bower (2012) tarafından geliştirilen ve Bağcı (2015) tarafından Türkçeye uyarlama ve geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Çocuk Prososyallik Ölçeği. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 20 paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; frekans ve yüzde, Mann Whitney U Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Kontrol ve deney gruplarının öntest sontest puanlarının analizleri sonucunda, sontest ortalamaları lehine .05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Deney ve kontrol grubunun sontest puanları karşılaştırıldığında, deney grubunun sontest puan ortalamaları lehine anlamlı farklılık gözlenmiştir. Deney gurubu sontest ve kalıcılık testi ölçümleri arasında ise anlamlı farklılaşma bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar 60-72 aylık çocukların değer gelişiminde, Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yöntemiyle Değerler Eğitimi Programı’nın etkili olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Okul öncesi eğitim, değerler eğitimi, yaratıcı drama


Tam metin:

PDF