Türkiye’deki Bilim Merkezlerinin Facebook Sosyal İletişim Ağlarını Kullanma Düzeyleri

Aykut Emre Bozdoğan
1.798 224

Öz


Türkiye’deki bilim merkezlerinin ziyaretçileriyle iletişime geçme noktasında Facebook sosyal iletişim ağını oldukça sık kullandıkları belirtilmektedir. Bilim merkezlerinin Facebook sosyal iletişim ağını kullanırken öncelikli olarak ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderecek içerikte bilgiler paylaşması gerekmektedir. Ancak literatürde bilim merkezilerinin Facebook hesaplarının ziyaretçilerin ihtiyaçlarını ne derece karşıladığını ortaya koyan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmanın amacı Türkiye’deki bilim merkezlerinin Facebook sosyal iletişim ağını kullanma düzeylerini incelemek ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına ne düzeyde cevap verdiklerini ortaya koymaktır. Araştırmada Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Facebook hesabı bulunan 15 bilim merkezi araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu bilim merkezlerinin Facebook hesapları 08-13 Haziran 2016 tarihleri arasında incelenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen ve 2 bölüm ve toplam 15 maddeden oluşan içerik değerlendirme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda 15 bilim merkezinin tamamına yakınının açık adreslerine, telefon numaralarına ve bilim merkezinin yerini gösteren haritalara (Google map) Facebook hesaplarında yer verdikleri görülmüştür. Yine bilim merkezlerinin üçte ikisinin web sitelerine ve e-posta adreslerine, çalışma saatlerine, ziyaretçi yorumlarına ve bilim merkezi ile ilgili genel bilgilere de yer verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca bilim merkezlerinden hiçbirisi giriş ücretleri, okullar için servis imkânı ve haftalık/aylık ya da yıllık çalışma takvimi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmamıştır. Bu verilerle beraber bilim merkezlerinin duyurular, ziyaretçiler, bilimsel bilgiler ve basın haberleri ile ilgili yaptıkları paylaşımlar ve paylaşım sıklıkları da dikkate alındığında Facebook sosyal iletişim ağını en etkili kullanan bilim merkezinin Bursa Bilim ve Teknoloji Müzesi olduğu söylenebilir. Bunu sırasıyla Kocaeli Bilim merkezi, Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, Sancaktepe Bilim ve Deney Merkezi ve Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi izlemektedir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Alpagut, A. (2002). Çevre İçin Eğitimde Müzelerin ve Müzeciliğin Rolü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Çevre Anabilim Dalı. Ankara. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Bozdoğan, A. E. (2007). Role and Importance Of Science And Technology Museum in Education. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Enstitude of Educational Science. Ankara, Turkey. (Unpublished Doktoral Dissertation).

Chin, C. (2004). Museum experience – A resource for science teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2, 63-90.

Cox-Petersen A. M. (1999). Dive into research at the Aquarium. Science Activities. 36 (3), 34-36.

Cox-Petersen, A. M., Marsh, D. D., Kisiel, J., & Melber, L. M. (2003). Investigation of guided tours, student learning and science reform. Reccomendations at a museum of natural history. Journal of Research in Science Teaching, 40, 200-218.

Demirboğa, E. (2010). Sanal Müze Ziyaretlerinin Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Kazanımları Üzerindeki Etkileri. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Durmuş, A. (2012). Sanal Bilim ve Teknoloji Müzesinde Eğitsel Ara yüz Ajanı Kullanımının Öğrencilerin İlgi Ve Başarılarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

Göker, G., Demir, M. ve Doğan, A. (2010). Ağ toplumunda sosyalleşme ve paylaşım: Facebook üzerine ampirik bir araştırma. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(2). 183-206.

Griffin, J. (1994). Learning to learn in informal science settings. Research in Science Education, 24, 121–128.

Griffin, J. (2004). Research on students and museums: Looking more closely at the students in school groups. Science Education. 88 (Supp.-1), 59-70.

Griffin, J., & Symington, D. (1997). Moving from task-oriented to learning-oriented strategies on school excursions to museums. Science Education, 81 (6), 763–779.

Guisasola, J; Morentin, M. and Zuza, K. (2005) School visits to science museums and learning sciences: A complex relationship. Physics Education. 40 (6), 544-549.

Güleç, S. & Alkış, S. (2003). Sosyal Bilgiler öğretiminde müze gezilerinin iletişimsel boyutu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 63-78.

İşman, A. ve Hamutoğlu, B. (2013).Sosyal ağların eğitim-öğretim sürecinde kullanılması ile ilgili karma öğrenme öğrencilerinin görüşleri: Sakarya Üniversitesi örneği. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education 2(3), 61-67.

Karademir, T. ve Alper, A. (2011). Öğrenme ortamı olarak sosyal ağlarda bulunması gereken standartlar. 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ.

Kisiel, J. (2003). Teachers, museums, and worksheets: A closer look at learning experience. Journal of Science Teacher Education, 14, 3–21.

Kisiel, J. F. (2007). Examining teacher choices for science museum worksheets. Journal of Science Teacher Education, 18 (1), 29–43.

MEB. (2013). 3-8. Sınıflar Fen Bilimleri dersi öğretim program. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Öztürk, M ve Akgün, Ö. E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları, bu sitelerin olumlu-olumsuz etkileri ve eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.

Price, S., & Hein, G. E. (1991). More than a field trip: Science programs for elementary school groups at museums. International Journal of Science Education, 13, 404–519.

Ramey-Gassert, L., Walberg III, H. J., & Walberg, H. J. (1994). Reexamining connections: Museums as science learning environments. Science Education, 78, 345– 363.

Stinson, S. T. (2001) The Effect of Web-Based Museum Tour on The Social Studies Achievement Of Fifth Grade Student. University of Houston College of Education, Houston. (Unpublished Ph.D Thesis).

Şener, G. (2009).Türkiye’de Facebook kullanımı araştırması. XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı. İstanbul.

Tepecik, A. (2008). Sanat eğitimi ve sanal müze. Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik Sempozyum Bildiriler Kitabı, Ankara:Vekam Yayınları. 233- 240.

Uslu, Ö. (2008). İlköğretim İkinci Kademesinde Görsel Sanatlar Derslerinde Müze İle Eğitimin Etkileşimli (İnteraktif) Ortamda Gerçekleştirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

West, S. E. (1998) Art Museum Web Sites As Resources For Educators And Students: Development, Utilization And Evaluation. Thesis, The Florida State University, Art Education, Florida. (Unpublished Ph.D Thesis).

Yıldırım, T & Tahiroğlu, M. (2012). The effects of virtual museum visits on elementary students’ attitudes towards social studies courses. Electronic Journal of Social Sciences, 11 (39), 104-114.

Yu, J.C. (1999). The National Science and Technology Museum of Taiwan. Technology and Culture. 40 (1), 107-113.