FRONTOLATERAL LARENJEKTOMİNİN ONKOLOJİK YÖNDEN EMNİYETİ VE SONUÇLARIMIZ / ONCOLOGIC SAFETY OF FRONTOLATERAL LARYNGECTOMY AND OUR RESULTS

Özgür Pınarbaşlı, Ercan Kaya, Şükrü Turan, Kezban Gürbüz, Hamdi Çaklı, Erkan Özüdoğru, Armağan İncesulu
2.199 565

Öz


Özet: Frontolateral larenjektomi (FLL) erken evre glottik kanserlerde uygulanan ve bir vokal kordun tamamının, ön komissürün, diğer kordun ön 1/3’üne kadar olan bölümünün ve tiroid kartilajın bir bölümünün rezeksiyonunu içeren konservatif parsiyel larenjektomi çeşitidir. Bu çalışmada tedavi ettiğimiz ve düzenli takiplerine gelen 29 olgumuzdaki bulgular retrospektif olarak incelenmiştir. Tanı aşamasında olgularımızın 25’i(%86.2) T1 evresinde, 4‘ü(%14) T2 evresinde saptandı. Olgularımızın 27’si erkek ve 2’si kadın olup, ortalama yaş 62.6(49-77) olarak bulunmuştur. Ortalama takip süresi 41.8 ay olan olgularımızın postoperatif histopatolojik tetkikleri sonucunda 6 olguda pozitif cerrahi sınır rapor edilmiş olup, bunlardan 3 olguya postoperatif radyoterapi uygulanmış, 3 olgu  ise takip edilmiştir. Bu olguların hiçbirinde lokal nüks gelişmemiştir. Bir olgu  postoperatif 37.ayda kardiyolojik patoloji nedeniyle kaybedilmiştir. FLL; uygun endikasyon konmuş hastalarda onkolojik yönden emniyetli ve larengeal fonksiyonların iyi korunduğu bir cerrahi tekniktir.

Anahtar kelimeler : Frontolateral, Glottik ca, Larenjektomi


ONCOLOGIC SAFETY OF FRONTOLATERAL LARYNGECTOMY AND OUR RESULTS

Abstract: Frontolateral laryngectomy (FLL) is a variety of conservative partial laryngectomy applied in early glottic cancer and containing resection all of a vocal cord, anterior commissure, the section up to 1/3 front part of the other cord and one section of the thyroid cartilage. In this study, findings in 29 patients we have treated and come to regular following-up, were analyzed retrospectively. At diagnosis 25(86.2%) of our patients were detected in stage T1, 4(14%) of them were stage T2. 27 of our patients were male and 2 of them were female and mean age was found 62.6(49-77), respectively. In our cases mean follow-up time were 41.8 months, from the results of histopathological examination, positive surgical margin has been reported in 6 cases and postoperative radiotherapy applied to 3 of them, while 3 of cases were followed. In none of these cases developed local recurrence. One patient died because of cardiologic pathology on post surgical 37. month. FLL; is a surgical technic which has oncologic safety and laryngeal functions are well-protected in appropriate indications.

Key words : Frontolateral, Glottic ca, Laryngectomy


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.92909