LARYNGEAL CANCER: RADIOLOGICAL STAGING BY MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY AND PATHOLOGICAL CORRELATION

Şahinde Atlanoğlu, Melek Kezban Gürbüz, Mustafa Açıkalın, Baki Adapınar, Erkan Özüdoğru
1.816 1.172

Öz


Abstract: To evaluate the accuracy of multislice computed tomography (MSCT) in staging of laryngeal cancer and comparison with histopathological findings. Twenty- eight patients diagnosed with laryngeal cancer and underwent surgical treatment were staged according to radiological and histopathological examination. The diagnostic accuracy of computed tomography (CT) for detecting cartilage involvement was as follows: sensitivity, 89 %; specificity, 80%. For detection of preepiglottic and paraglottic space invasion, MSCT has a sensitivity; 100% and 100 %, respectively, and a specificity; 55 % and 63%, respectively. Sensitivities and specifities of CT assessment for supraglottic mucosa, glottic mucosa and subglottic mucosa were 100 %, 100 % and 100 % respectively,  83 %, 85 % and 86 %, respectively. The high sensitivity value (100%) for the evaluation of the vocal cords may due to the images obtained during phonation. MSCT is a good, non-invasive imaging modality in staging of laryngeal cancer. The present study showed that CT was highly sensitive, but with relatively low specificity due to an increase in false positive values. The images obtained during phonation should be added to the neck CT protocol of the larynx cancer patients for improved evaluation of the glottic region, in particular.  

Key words: laryngeal cancer, staging, multislice computed tomography

 

LARINGEAL KANSER: MULTIDEDEKTÖR BILGISAYARLI TOMOGRAFI ILE RADYOLOJIK EVRELEME VE PATOLOJIK KORELASYON

Özet: Multidedektörlü bilgisayarlı tomografinin (MDBT) laringeal kanser evrelemesinde doğruluğunu değerlendirmek ve histopatolojik bulgularla kıyaslamak. Laringeal kanser tanısı alan ve cerrahi tedavi uygulanan 28 hasta  radyolojik ve histopatolojik inceleme sonuçlarına göre evrelendi. Bilgisayarlı tomografinin (BT) kartilaj tutulumunu saptamada tanısal doğruluğunun  sensitivitesi 89%; spesifitesi, 80%’dir.  Preepiglottik ve paraglottik boşluk invazyonunun saptanmasında, MDBT’nin sırayla sensitivitesi 100%, 100%; spesitivitesi sırayla 55% ve 63% bulunmuştur. Supraglottik mukoza, glottik mukoza ve subglottik mukoza tutulumunun değerlendirilmesinde BT’nin sensitivite ve spesifite değerleri sırayla 100%,100% ve 100%, 83%,85% ve %86 idi.  Vokal kordların değerlendirilmesindeki yüksek sensitivite değerleri 100%)  fonasyon sırasında elde edilen imajlardan kaynaklanabilir. MDBT laringeal kanser evrelemesinde güvenilir ve non-invaziv bir görüntüleme metodudur. Çalışmamız gösterdi ki BT yüksek sensitivite değerlerine sahiptir. Ancak yalancı pozitif sonuçlardan dolayı nispeten düşük spesifite değerleri mevcuttur. Fonasyon sırasında  elde olunan görüntüler, larinks kanserli hastalarda glottik bölgenin daha iyi değerlendirilmesi için boyun BT protokollerine eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: laringeal kanser, evreleme, multiddektörlü bilgisayarlı tomografi


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.73188