DİZ OSTEOARTRİT HASTALARININ EVRELERİNE GÖRE NÜKLEAR FAKTÖR KAPPA B (NF-ΚB) AKTİVİTESİ / NUCLEAR FACTOR KAPPA B (NF-κB) ACTIVITY ACCORDING TO GRADE OF KNEE OSTEOARTHRITIS PATIENTS

Ahu Soyocak, Hülyam Kurt, Merih Özgen, Didem Turgut Coşan, İrfan Değirmenci, Ertuğrul Çolak, Hasan Veysi Güneş
2.150 1.105

Öz


Özet: Bu çalışmada, osteoartrit (OA) gelişiminde terapötik hedef olabileceği düşünülen transkripsiyon faktörlerinden NF-κB’nin rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya primer diz OA tanısı alan 100 hasta ve 50 sağlıklı birey dahil edildi. Periferik kandan mononüklear hücre (PKMH) izolasyonu fikol yoğunluk gradyanı yöntemiyle gerçekleştirildi. NF-κB aktivasyonu hücrelerden hazırlanan nüklear ekstraklarda ELISA metodu ile değerlendirildi. Hasta ile kontrol grubu arasında NF-κB aktivitesi değerlendirildiğinde, kontrol grubuna göre bir artış olduğu (p=0.405), cinsiyete göre de artış gösterdiği (p=0.260; p=0.610) ancak bu artışların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi. Bununla birlikte Kellgren Lawrence (K-L) evreleme sistemine göre sınıflandırdığımız OA hastalarında NF-κB aktivitesi yönünden evreler arasında istatistiksel bir fark olmadığı (p=0.229) bulundu. Ancak NF-κB aktivite değeri kontrol ve diğer evrelerle karşılaştırıldığında erken evrede (evre 1) daha yüksek olduğu gözlendi. İnflamatuar sürecin OA patogenezine katkısı olabileceği düşüncesinden yola çıkarak, evrelerine göre sınıflandırdığımız OA hastalarında, NF-κB aktivite değerinin kontrol ve diğer evrelerle karşılaştırıldığında bir fark göstermediği bulundu.

ANAHTAR KELİMELER: Osteoartrit, NF-κB

 

NUCLEAR FACTOR KAPPA B (NF-κB) ACTIVITY ACCORDING TO GRADE OF KNEE OSTEOARTHRITIS PATIENTS

Abstarct: We aimed to determine in this study the role of the transcription factor NF-κB which were thought to be a therapeutic target in osteoarthritis (OA) development. In this study, blood samples were collected from 100 patients with a diagnosis of OA and 50 healthy subjects. In these samples peripheral mononuclear blood cells (PBMCs) were extracted by standard Ficoll density-gradient centrifugation. NF-κB activation was quantified by way of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using the NF-κB kit according to the manufacturer's instructions. When the NF-κB activity is considered between patients and the control group, there is an increase in patients compared to the control group (p=0.405). At the same time,  it has been determined that increased by gender (p=0.260; p=0.610). But these increases were not statistically significant. When we classify OA patients according to Kellgren-Lawrence (K-L) grading system, we were not found statistically significant difference between NF-κB activity (p=0.229). But the value of NF-κB activity was significantly higher at early stage (grade 1) compared to control and other stages. We are based on, inflammatory processes may contribute to the pathogenesis of OA patients, which were classified according to grade, but were not found difference between NF-κB activities in the patients groups.

KEYWORDS: Osteoarthritis, NF-κB


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.85304