DÂHİLİYE POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GERİATRİK HASTALARIN ÇOK YÖNLÜ FONKSİYONEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE BESLENME DURUMLARININ İRDELENMESİ /THE MULTIPLE FUNCTIONAL AND NUTRITIONAL STATUS ASSESSMENT OF GERIATRIC OUTPATIENT IN THE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT

Tuba Erdoğan, Hasan Tunca
2.502 1.569

Öz


Özet: Multipl medikal problemi olan birçok kırılgan yaşlı fonksiyonel kayıp riski taşımaktadır. Doğru tanının konulması ve en uygun tedavinin başlatılmasında çok yönlü fonksiyonel değerlendirme en iyi metoddur. Ayrıca geriatrik değerlendirme bağımsızlığın ve hayat kalitesinin arttırılmasına yardımcı olur. Bu çalışmada 65 yaş ve üzeri, toplum içinde bağımsız yaşayan bireylerde duygu-durum, beslenme, bağımlılık durumlarının değerlendirilmesini ve beslenme durumu üzerine etkilerini incelemek üzere yapıldı. Ankara Numune Hastanesi dahiliye polikliniğine başvuran 133 hasta çalışmaya dahil edildi.  Hastaların duygu-durumları, beslenme durumları, temel ve enstrümental günlük yaşam aktivitelerinin objektif olarak değerlendirilmesi için Yesavage geriatrik depresyon skalası, mini nütrisyon testi, Barthel günlük yaşam aktiviteleri testi, mobilite testi ve Lawton-Brody enstrümental günlük yaşam aktiviteleri testi uygulandı. Çalışmaya katılan hastalarda en sık kronik hastalıklar; kardiovasküler hastalık, pulmoner hastalık, diabetes mellitus, serebrovasküler olay, kanser, kognitif bozukluk ve depresyondu. Hastaların %21,1’inin mobilite problemi ve düşme öyküsü olduğu saptandı, bu oran erkeklerin %12,3’ünü ve kadınların %29,4’ünü kapsamaktaydı. Depresyon riski  erkeklerde %20, kadınlarda ise %39.7 idi. Malnutrisyon riski %28.6 idi. Malnutrisyon riski yüksek olan grupta depresyon riski daha fazla, bağımlılık ölçüleri yüksek, enstrümental günlük yaşam aktiviteleri düşük ve mobilite problemleri anlamlı ölçüde daha fazlaydı. Okuma-yazma ve medeni durumun risk faktörü olmadığı görüldü. Birçok hospitalize edilen yada kırılgan yaşlının beslenmesi yetersiz düzeydedir ve malnutrisyonun hastalıkların progresyonu ilişkisi iyi bilinmektedir. Malnutrisyon riskinin erken saptanması hem hastanın mortalite ve morbiditesi hem de maliyet açısından çok yarar sağlamaktadır. Yaşlıların medikal problemlerinin yanında görme, işitme, yürüme-denge, depresyon ve nutrisyon durumlarının değerlendirilmesi hem fonksiyonel bağımsızlıklarının korunmasında hemde bu gruba ayrılan devlet bütçesinin iyi bir şekilde kullanılmasında yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Geriatrik hasta, fonksiyonel değerlendirme, nutrisyon, morbidite

 

THE MULTIPLE FUNCTIONAL AND NUTRITIONAL STATUS ASSESSMENT OF GERIATRIC OUTPATIENT IN THE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT 

Abstract: Patients over 65 years old with multiple medical problems have a high risk of functional loss. Multiple functional evaluation and geriatric assessment are widely used treatment methods. While multiple functional evaluation is being used for accurate diagnosis and appropriate treatment, geriatric assessment is being used to improve the patient's’ independence and quality of life. The aim of this study is to evaluate mood, nutrition and dependency status of patients over 65 years old living independently in the community  and examine effects of these conditions on nutrition. Results of randomly selected 133 elderly patients, who admitted to Ankara Numune Education and Research Hospital internal medicine department, were included in the study. In order to evaluate mood, nutrition and daily life activities objectively; Yesavage geriatric depression scale, mini nutrition test, Barthel activities of daily living index test, mobility test, Lawton-Brody instrumental activities of daily living scale test were applied to all patients. Among the patients included in the study, the most common chronic diseases encountered were cardiovascular disease, pulmonary disease, diabetes mellitus, cerebrovascular disease, cancer, cognitive dysfunction and depression. Mobility problem and history of fall were found at twenty one percent of patients (female/male/overall: 29.4%/12.3%/21%). The risk of depression in male and female were 20% and 39.7% respectively. In malnutrition high risk group (28.6% of participants), depression risk and dependency scale were higher, instrumental activities of daily living scale was lower and mobility problems were significantly more common. Educational level and marital  status were not found as risk factors for malnutrition. Many hospitalized or fragile patients nutrition level are inadequate and relationship between malnutrition and disease progression are well known. Early detection of malnutrition risk provide benefit in terms of both mortality-morbidity and cost. In addition to medical problems, evaluation of vision, hearing, walking-balance, depression and nutrition status in elderly will be useful for providing functional independency and the use of allocated state budget in good way.

Key words: geriatric patient, functional evaluation, nutrition, morbidity.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.00598