KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE GREFT BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER / FACTORS INFLUENCING GRAFT SUCCESS IN CHRONIC OTITIS MEDIA SURGERY

Tuğba Öktemer, Yusuf Kemaloğlu, Suat Özbilen, Hakan Tutar
1.791 819

Öz


Özet: Bu çalışmada, kronik otitis media sebebiyle opere edilen hastalarda, greft başarısını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Çalışmamızda 1999-2001 yılları arasında öpere edilmiş 126 vakanın 137 kulağı prospektif olarak incelenmiştir. Ortalama takip süreleri 15 ay olarak belirlenmiştir. Vakalar kendi aralarında preoperatif otoskopi ve intraoperatif bulgularına göre 5 gruba ayrılmıştır. Kronik otitis media tipleri arasında cerrahi sonuçlarında, işitme ve morfoloji açısından başarı farkı bulunamamıştır. Preoperatif işitme düzeyinin, postoperatif işitme kazancını etkilediği belirlenmiştir. Hastalardaki kemikçik harabiyetinin postoperatif işitmeyi olumsuz etkilediği, kullanılan işitme rekonstrüksiyonu yöntemleri arasında fark olmadığı belirlenmiştir. Kullanılan cerrahi tekniklerden açık tekniğin, işitme sonuçlarını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Orta kulak mukozasının işitme sonuçlarına etkisi yoktur. Orta kulak mukozası ödemli ve ıslak olanlarda, greft başarısı daha düşüktür. Kulak zarı perforasyonu olan vakalarda perforasyon yerinin greft başarısında etkisi olduğu görülmüştür. Mastoidektominin ve aditus ve antrum arasındaki geçişinin greft başarısında etkisiz olduğu belirlenmiştir, Mastoidektominin seçilmiş vakalara uygulanması gerektiği düşünülmüştür. Sonuç olarak, kronik otitis mediada cerrahi başarıyı etkileyen pek çok faktör vardır. Bu faktörler dikkatlice incelenip, daha iyi cerrahi başarıya ulaşmak için, her hastanın özellikleri değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: otitis media, otit, timpanik membran perforasyonu, greftler, işitme.

 

FACTORS INFLUENCING GRAFT SUCCESS IN CHRONIC OTITIS MEDIA SURGERY

Abstract: In this study, factors affecting the graft success was investigated in patients who were operated due to chronic otitis media. In this study, 137 ears of 126 patients who were operated due to chronic otitis media between 1999-2001 were evaluated prospectively. The mean follow up period was 15 months. The patiens were classified to five groups according to the preoperative otoscopic examination. The postoperative assessment of hearing level showed that there was no significant difference between groups with regard to hearing gain. The ossicular chain erosion decreased the hearing gain in all groups and there was no significant relationship between the hearing gain and ossicular reconstruction method. The patients who underwent canal wall down procedure had poor hearing level in postoperative period. Although the properties of middle ear mucosa had no effect on hearing gain. The graft take rate was lower if the middle ear mucosa was edematous and wet. The site of the tympanic membrane perforation was one of the factors influencing the graft take rate. The graft take rate was found to be independent of cortical mastoidectomy and a functional aditus ad antrum. As a conclusion, in chronic otitis media surgery there are many factors which can effect the success rate of the operation. An otologic surgeon should consider all these factors and should evaluate every patient’s features to achieve better surgical success.

Key words: otitis media, otitis, tympanic membrane perforation, grafts, hearing.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.42547