İKİ SANTİMETREDEN KÜÇÜK PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARININ FLEKSİBLE ÜRETERORENOSKOPİ İLE TEDAVİSİ / TREATMENT OF PROXIMAL URETER STONES LESS THAN TWO CENTIMETERS WITH FLEXIBLE URETERENOSCOPY

Burak Elmaağaç, Barbaros Başeskioğlu, Aydın Yenilmez, Ali Ülgen
1.914 617

Öz


Özet: Günümüzde distal üreter taşlarının ilk basamak tedavisi rijid üreterenoskopidir. Ancak proksimal üreter taşlarının standart tedavisi halen tartışmalıdır. Son yıllarda proksimal üreter taşlarında fleksibl üreterenoskopinin başarı ile uygulanabileceği literatürde yerini almaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde proksimal üreter taşlarına uygulanan fleksibl üreterenoskopi sonuçları sunulmaktadır. Çalışmaya hastane kayıtları incelenen ve tüm datalarına ulaşılabilen 28 hasta dahil edildi. Tüm hastalara preoperatif idrar kültürleri yapıldı. Preoperatif diversiyonu olmayan hastaların üreter orifislerine balon dilatasyon yapıldı. Kılavuz tel üzerinden ilerletilen fleksibl üreterenoskop (Olympus URF-P5) eşliğinde sisteme girildi ve cerrahın tercihine göre farklı güç ayarlarında aynı holmiyum lazer eşliğinde taş kırma işlemi gerçekleştirildi. İşlem sonrası hastalar direkt üriner sistem grafisi, ultrasonografi, intravenöz pyelografi gerektiğinde bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 41 (22-84); 15’i (%53,6) erkek ve 13’ü (%46,4) kadındı. 25 taş radyoopak, 1 taş semi-opak, 2 taş non-opak olmak üzere 16’sı sağ toplayıcı sisteme 12’si sol toplayıcı sisteme girişim yapıldı. 13 (%53,6) hastaya işlem öncesi swl uygulanmıştı. Ortalama taş boyutu 105mm2 (49-400 mm2)’di. 11 (%39,3) hastada işlem öncesi djs bulunmaktaydı. Ortalama ameliyat süresi 45 dakikaydı (35-80). İşlem sırasında 18 hastada (%64,3) anklave taş olduğu görüldü. Postoperatif 4 hastada (%14,3) diversiyon kullanılmazken yine 4 hastaya (%14,3) üreter kateteri konuldu ve birinci gün çekildi. 20 hastaya (%71,4) djs yerleştirildi. İşlem sonrası değerlendirmelerde tüm hastalarda rezidü taş saptanmadı. İki hastada (%7,1) erken dönemde üriner enfeksiyon gözlenirken başka komplikasyona rastlanılmadı. Fleksibl üreterenoskopi, anklave taşlar da dahil olmak üzere proksimal üreter taşlarında yüksek başarı ve minimum komplikasyon oranı ile uygulanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler:  Üreterolitiazis, fleksible üreterenoskopi

 

TREATMENT OF PROXIMAL URETER STONES LESS THAN TWO CENTIMETERS WITH FLEXIBLE URETERENOSCOPY 

Abstract: The first-line treatment of distal ureteral Stones is rigid ureterenoscopy. However, standard treatment of proximal ureteral stones is still controversial. In recent years, proximal ureteral stones can be managed with flexible ureterenoscopy (F-URS) successfully. This study presents results of F-URS due to the proximal ureteral stones in our clinic. 28 patients with accessible to all data were included in the study. Preoperative urine cultures were performed for all patients. Balloon dilatation of the ureteral orifice was done for patients without urinary diversion. Flexible ureterenoscope (Olympus URF- P5) was introduced over the wire and with different power settings of laser was applied according to the surgeon's preference. After the procedure, patients were evaluated x ray graphy, intravenous urography, ultrasonography and computed tomography when necessary. The average age of patients was 41 (22-84). 15 of patients (53.6%) were male and 13 of patients (46.4%) were female. 25 of stones were radiopaque, 1stone was semi-opaque, and 2 of stones were non-opaque while 16 of access was made on the patients’ right ureter and 12 of access was made on the patients’ left ureter. SWL was performed in 13 patients (%53,6) before the procedure. Mean stone size was 105mm2 (49-400 mm2). Eleven patients (%39,3) had double j stent before the procedure. Mean operative time was 45 minutes (35-80). During the operation, in 18 patients (64.3%) it was found to be completely obstructive stone. Postoperatively diversion was not use for 4 patients (14.3%), ureteral catheter placement was used for 4 patients (14.3%), which were pulled out on the first day. Double j stent was the choice of diversion on 20 patients (71.4%). There were no residual stones in all patients after the evaluation process. Urinary tract infection was the complication in two patients (7.1%) while other complications were not observed. Flexible ureterenoscopy is a reliable method with a high success rate and minimal complications in proximal ureteral stones.

Key words: Ureter stone, Flexible ureterenoscopy


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.14653