LENFOMALI HASTALARDA AKCİĞER TUTULUMU VE AKCİĞER TUTULUMUNUN PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ / LUNG INVOLVEMENT AND THE RELATIONSHIP WITH PROGNOSIS IN PATIENT WITH LYMPHOMA: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Neslihan Andıç, Cengiz Bal, İlknur Ak Sivrikoz, Olga Meltem Akay
2.409 1.977

Öz


Özet: Lenfomaların akciğer tutulum şekilleri 3 tipe ayrılabilir: mediastinal, parankimal ve plevral. Pulmoner parankimal tutulum Hodgkin lenfomada non-Hodgkin lenfomaya göre daha sık rapor edilmektedir. Çalışmaya dahil edilen 700 lenfoma tanılı hastamızın 40’ında akciğer tutulumu saptandı. Hastaların 27’si erkek, 13’ü kadın olup yaşları 18 ile 80 arasında idi. 40 hastanın 31’i NHL, 9’u HL olup hastalarda en sık görülen akciğer tutulum tipi parankimal tutulum idi. Akciğer tutulum tipleri ile evre, risk skoru, yaşam süresi, ex oranı ve ECOG performansı arasında istatistiksel fark saptanmadı. Hasta grubumuzda median yaşam süresi 22-25 ay arasında saptandı. Akciğer tutulumu olan  lenfoma hastalarımız genellikle ileri evre hastalardı. Hasta grubumuzda akciğer tutulumu tipi (mediastinal- parankimal ve plevral) yaşam süresini etkilememektedir ancak bu hastalarda mortalite oranları yüksektir. 

Anahtar kelimeler: Lenfoma, akciğer tutulumu, prognoz

 

LUNG INVOLVEMENT AND THE RELATIONSHIP WITH PROGNOSIS IN PATIENT WITH LYMPHOMA: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

Abstarct: Lung involvement type in lymphoma, can be classified into 3 types: mediastinal, parenchymal and pleural. Pulmonary parenchymal involvement in lymphoma is reported more commonly in Hodgkin’s disease than non-Hodgkin’s lymphoma. Seven hundred patients diagnosed with lymphoma were enrolled in the study. Fourty patients were diagnosed with lung involvement (31 were NHL and 9 were HL). There were 27 male and 13 female patients, aging from 18 to 80 years. The most common lung involvement type was parenchymal involvement. There were no correlation between lung involvement type and stage, risk score, overall survival, mortality and ECOG performance score. The median survival time was 22-25 months in our patient group. Our lymphoma patients with lung involvement were usually at advanced stage. In our patient group, type of lung involvement (mediastinal- parenchymal-pleural) did not effect the survival time but the mortality rate in these patients were high.

Keywords: Lymphoma, lung involvement, prognosis


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.59050