PSÖRİATİK ARTRİT TEDAVİSİ: 2015 GÜNCELLEME / PSORIATIC ARTHRITIS TREATMENT: 2015 UPDATE

Döndü Üsküdar Cansu, Cengiz Korkmaz
3.447 1.870

Öz


Özet: Psöriatik artrit (PsA), romatoloji pratiğinde görülebilecek hemen hemen tüm eklem tutulum tipleriyle gidebilen heterojen kronik, destrüktif bir artropatidir. Yaklaşık her 5 psöriazisli hastanın birinde PsA gelişmektedir. PsA’nın tedavisi eklem tutulum tiplerine göre değişmektedir. Tedavide non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ve hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar (DMARD) kullanılmaktadır. Romatoloji pratiğinde PsA için tedavi önerisi sunan 2 kuruluş vardır. Biri Avrupa Romatizma ile Savaş Derneği (European League Against Rheumatism=EULAR) diğeri Psöriazis ve PsA Araştırma ve Değerlendirme Grubudur (Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis= GRAPPA). Bu yazıda PsA’nın eklem tutulum tiplerine göre belirlenmiş olan, özellikle yeni dönemdeki biyolojik tedaviler (tümor nekrozis faktör alfa inhibitörleri, ustekinumab, sekukinumab, apremilast) başta olmak üzere güncel tedaviler EULAR ve GRAPPA’nın son önerileri doğrultusunda tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Psöriatik artrit, tedavi, EULAR, GRAPPA, öneriler


PSORIATIC ARTHRITIS TREATMENT: 2015 UPDATE

Abstract: Psoriatic arthritis (PsA) is a chronic, heterogeneous and destructive arthropathy which all types of joint involvement in rheumatology practice can be seen. PsA develops approximately in 1/5 of patients with psoriasis. Non–steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) and disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARD) are the choice of medicine used for treatment of PsA. There are two organizations that recommends treatment modalities for PsA in rheumatology practice; European League Against Rheumatism: EULAR and Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis: GRAPPA. New treatment modalities that are determined by the type of joint involvement, especially biological therapies (tumor necrosis factor alpha inhibitors, ustecinumab, secucinumab, apremilast), will be discussed according to the latest recommendations of EULAR and GRAPPA.

Keywords: Psoriatic arthritis, treatment, EULAR, GRAPPA, recommendationsTam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.91313