LENFOMA İLİŞKİLİ KRİYOGLOBULİNEMİK VASKÜLİT: NEDEN Mİ SONUÇ MU? / LYMPHOMA ASSOCIATED CRYOGLOBULINEMIC VASCULITIS: IS IT THE REASON OR THE RESULT?

Döndü Üsküdar Cansu, Hava Üsküdar Teke, Cengiz Korkmaz
1.807 1.512

Öz


Özet: Kriyoglobulinler, soğukta çöken sıcakta çözünen immunglobulin yapısında proteinlerdir. Kriyoglobulinlerin indüklediği immun komplekslerle vaskülit kliniği ortaya çıkmaktadır. En sık görülen kriyoglobulinemik vaskülitler hepatit C virus ilişkilidir. Tip 1 ise hemen daima lenfoproliferatif hastalıklarla ilişkilidir ve daha nadir görülür. Hepatit C virus ile ilişkili mikst kriyoglobulineminin lenfoma sıklığını arttırdığı gösterilmiştir. Bu olgu sunumunda, kriyoglobulinemik vaskülit sonrası Mantle hücreli lenfoma saptanan bir hasta sunularak güncel literatür eşliğinde lenfoma-kriyoglobulin ilişkisi tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kriyoglobulinemi, vaskülit, lenfoma


LYMPHOMA ASSOCIATED CRYOGLOBULINEMIC VASCULITIS: IS IT THE REASON OR THE RESULT?

Abstract: Cryoglobulins are proteins in immunoglobuline structure which precipitate at low temperature and resolve in high temperature. The vasculitis clinic occur with cryglobulins inducted immune complex. The most common cryoglobulinemic vasculitis are associated with hepatitis C virus. The type 1 cryoglobulinemia is always associated with lymphoproliferative disease and is rarely observed. The mixt cryoglobulinemia associated with hepatitis C virus has been shown to increase lymphoma prevalence. In this case report, a patient with cryoglobulinemic vasculitis who developed Mantle cell lymphoma has been presented and the relationship between lymphoma and cryoglobulinemia has been discussed with current literature.

Keywords: Cryoglobulinemia, vasculitis, lymphomaTam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.26556