GNRH AGONİST İLE TETİKLEME SONRASI TÜM EMBRİYOLARIN DONDURULDUĞU OLGUDA SPONTAN KLİNİK GEBELİK / SPONTANEOUS CLINICAL PREGNANCY FOLLOWING GNRH AGONIST TRIGGERING AND FREEZE ALL POLICY

Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican, Onur Kadir Ertürk
1.922 718

Öz


Özet : Gonadotropin serbestleştirici hormon (GnRH) agonisti ile oosit matürasyonunun tetiklendiği ve sonrasında tüm embriyoların dondurulduğu 27 yaşındaki olguda luteal destek olmaksızın oluşan spontan klinik gebelik sunulmuştur. Polikistik over sendromu (PKOS) tanısıyla, öncesinde 3 sefer kontrollü ovaryan stimulasyon ve intrauterin inseminasyon uygulanmış olan hastaya GnRH antagonist protokolü ile intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu tedavisi planlandı. Stimulasyonun 11. gününde ≥11 mm 25 adet folikül saptanması üzerine GnRH agonisti uygulanarak final oosit maturasyonu sağlandı. Blastokist evresine kadar gelişim gösteren yüksek kalitedeki embriyoların tümü vitrifiye edildi.  Taze embriyo transferi planlanmaması dolayısıyla hastaya luteal faz desteği verilmeyerek yedi gün süreyle cinsel ilişki önerilmedi. Ancak, oosit toplanmasının 5 hafta sonrasında amenore yakınmasıyla tarafımıza tekrar başvuran hastaya yapılan transvajinal ultrasonografide fetal kalp atımı müspet spontan tekiz gebelik izlendi. Günümüzde, GnRH agonistlerle tetikleme sonrası luteal fazın nasıl desteklenmesi gerektiğine dair yoğun tartışmalar devam etmektedir. Bu bulgular, ovaryan stimulasyon sonrası suprafizyolojik steroid seviyelerine rağmen, her hastanın korpus luteum fonksiyonlarının devamının farklılık gösterebileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, PKOS ve beraberinde endojen lüteinizan hormon aktivitesinin yüksek olduğu hastalar, korpus luteumun sınırlı ancak luteal faz için yeterli aktivitesinin devam edebileceği bir alt grubu oluşturuyor olabilir.

Anahtar kelimeler: GnRH agonist tetikleme, luteal faz desteği, spontan gebelik

SPONTANEOUS CLINICAL PREGNANCY FOLLOWING GNRH AGONIST TRIGGERING AND FREEZE ALL POLICY

Abstract: We describe a 27 year-old patient undergoing follicle stimulation with gonadotrophin releasing hormone (GnRH) agonist and freeze-all approach, presented with spontaneous clinical pregnancy without supplementation of luteal phase. The patient had three attempts with controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination due to polycystic ovary syndrome (PCOS) before referring to our clinic for intracytoplasmic sperm injection. A GnRH antagonist protocol was assigned and ovarian stimulation commenced. After the detection of 25 follicles ≥11 mm, final oocyte maturation was triggered with GnRH agonist on the eleventh day of stimulation. Since freeze all approach was taken, no luteal phase support was administered. High quality blastocysts were vitrified. The couple was advised to refrain from sexual intercourse for seven days. The patient, however, presented with amenorrhea five weeks after the day of oocyte retrieval. A clinical pregnancy with fetal cardiac activity was determined on ultrasound examination. Currently, there is an ongoing debate on how best to counteract the negative impact of agonist triggering on the luteal phase. Our case demonstrates that corpus luteum functions might diverse despite supra-physiological sex steroids resulting from ovarian stimulation. Therefore, in case of PCOS consisting high endogenous LH activity, corpus luteum might be rescued and luteolysis might limit itself in such cycles shortly after implantation.

Keywords: GnRH agonist trigger, luteal phase support, spontaneous conceptionTam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.68945