MULTİPLE MYELOMA, FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ASPERGİLLUS GALAKTOMANNAN TESTİ YALANCI POZİTİFLİĞİNE NEDEN OLABİLİR Mİ? /DOES MULTIPLE MYELOMA CAUSE FALSE POSITIVE RESULTS OF THE ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ASSAY IN FEBRILE NEUTROPENIC PATIENTS?

Müge Aslan, Yasemin Öz, Filiz Akşit, Meltem Olga Akay, Ferhat Gürkan Aslan
2.020 520

Öz


Özet : Galaktomannan (GM) antijen testi invaziv aspergillozun erken tanısında, özellikle hematolojik maligniteli ve kemik iliği transplant hastalarında onaylanmış, invaziv olmayan bir tanı yöntemidir. Ancak, çeşitli nedenlere bağlı bildirilen yalancı pozitif sonuçlar testin yararlılığını kısıtlamaktadır. Çeşitli fungal orjinli antibakteriyeller, bazı mantar türleri, elektrolit replasman solüsyonu kullanımı, hemodiyaliz hastaları yalancı pozitif GM Ag testinin bilinen nedenlerindendir. Bunun yanında laboratuvarımızdaki rutin çalışmalar sırasında yalancı GM Ag pozitifliğinin multiple myelomalı hasta grubunda da sıklıkla ortaya çıktığı gözlenmiştir. Çalışmamızda multiple myeloma tanısıyla takip edilen invaziv aspergilloz(İA) açısından Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu-Mikoz Çalışma Grubu (EORTC-MSG) rehberlerine göre; klinik ve/veya radyolojik bulgu taşımayan  39 hastanın 10’unda ardışık en az iki kez GM Ag testi pozitifliği tespit edildi. Ayrıca kontrol grubu olarak, multiple myeloma dışı hematoloji hastalarından EORTC’ye göre İA olarak sınıflandırılmayan 29 hasta ile kanıtlanmış İA bulunan bir hasta da yer aldı. Real-time PCR testi ile İA olmayan 39 multiple myeloma hastası ile 29 kontrol hastasının serum örneklerinin tamamı Aspergillus DNA’sı açısından negatif bulundu. Bu nedenle GM pozitifliği saptanan multiple myelomalı 10 hastada GM testi yalancı pozitif olarak değerlendirilmiştir. GM Ag testi İA’un erken tanısında kullanışlı non-invaziv bir test olmakla birlikte, birçok durumda yalancı pozitif sonuçların da elde edilebileceği unutulmamalı, diğer klinik ve laboratuvar test sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Galaktomannan, invaziv aspergilloz, tanı, yanlış pozitiflik

 

DOES MULTIPLE MYELOMA CAUSE FALSE POSITIVE RESULTS OF THE ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ASSAY IN FEBRILE NEUTROPENIC PATIENTS?

Abstract: Invasive aspergillosis (IA) early  diagnosis and treatment crucial especially for hematological malignancy and bone morrow transplant patients. Diagnosis may be facilitated with a noninvasive test galactomannan antigen detection. But this test have some limitations like false positivite results. False positivity can be seen with concomitant administration of some fungus derivated antibiotics, infection by fungi other than Aspergillus, plasmalyte infusional solutions, patients with hemodialysis  However in our laboratory false GM antigen positivity results were detected frequently in patients diagnosed as multiple myeloma.In our study we defined patients according to European Organisation for the Research and Treatment of Cancer/ Mycoses Study Group (EORTC/MSG) criteria, 10 of the 39 patients with no clinical and radiological signs for IA was detected at least two consequtive GM  antigen positivity. Furthermore, we randomly selected 29 patients with no signs of IA and one proven IA patient as control group. Using real-time PCR assay 39 multiple myeloma and 29 control patient were found negative. Therefore, we evaluated 10 multiple myeloma patients with GM positivity as falsely elevated. GM antigen test is valuable tool for diagnosis of invasive aspergillosis but positive results may be interpereted with other clinical or radiological signs and symptomps. Multiple myeloma may also be an important cause of false GM positivity.

Key words: Diagnosis, false positive, galactomannan, invasive aspergillosis,


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.20169