REKTUMDA NADİR BİR TÜMÖR: PRİMER LENFOBLASTİK LENFOMA BT BULGULARI /RARE TUMOUR IN RECTUM: PRIMARY LENFOBLASTIC LYMPHOMA CT FINDINGS

Şahinde Atlanoğlu
1.880 950

Öz


Özet: Kolonun primer Non-Hodgkin lenfoması gastrointestinal traktın nadir bir tümörüdür ve tüm kolonik malignensilerin 0.2%-1.2’sini oluşturur. Kolonda en sık tutulan yer ileoçekal bölge, sonra sırayla çekum, sigmoid ve rektumdur. Altmış iki yaşındaki erkek olguda,  kolonda primer kolon lenfoma bulguları sunulacaktır.   Olguda rektumda simetrik duvar kalınlaşması ve mezenterde patolojik lenf nodları mevcuttu. Bilgisayarlı tomografi hastalığın yayılımını değerlendirmede gereklidir.

Anahtar kelimeler: kolon, primer kolon lenfoması, bilgisayarlı tomografi

 

RARE TUMOUR IN RECTUM:  PRIMARY LENFOBLASTIC LYMPHOMA CT FINDINGS 

Abstract: Primary Non-Hodgkin’s lymphoma of the colon is a rare tumour of the gastrointestinal tract that compromises 0.2%-1.2% of all colonic malignancies.  The most frequently involved colonic site at diagnosis is the ileocaecal region (approximately half of the cases), followed by the caecum, the sigmoid and the rectum. In 62 -year-old male patient,  the primary colonic lymphoma findings are discussed.  In the case symmetric wall thickening in the rectum and the mesentery pathologic lymph nodes were present.  Computerized tomography is required to assess the extent of the dissease.

Keywords: colon, primary colon lymphoma, computerized tomography


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.47352