DUYGUSAL İHMAL, İSTİSMAR VE ÇOCUK HEKİMİNİN ROLÜ / EMOTIONAL ABUSE, NEGLECT AND THE ROLE OF PEDIATRICIAN

Meltem Dinleyici, Figen Şahin Dağlı
2.666 2.773

Öz


Özet: Duygusal ihmal ve istismar çocukluk çağında birçok farklı tavır ve davranışı içeren, ciddi ve sık görülen bir çocukluk çağı istismarıdır. Çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk üzerinde yarattığı fiziksel etkiler geçici olabilir, ancak gerek fiziksel, cinsel istismar ve ihmale eşlik eden, gerekse tek başına olan duygusal istismarın psikolojik ve davranışsal etkileri yaşam boyu sürebilir. Duygusal ihmal ve istismarın çoğunlukla tek başına değil de diğer istismarlarla (özellikle fiziksel istismarla) birlikte olması ve önceliğin diğer istismar türlerine verilmesi, duygusal istismarın hem tanımlanmasının hem de tanınmasının önüne geçmektedir. Her sağlam çocuk ya da hasta viziti, bakım veren ve çocuk arasındaki ilişkiyi gözlemlemek ve ebeveynlik tekniklerini güçlü ve zayıf yönleriyle değerlendirmek için bir fırsattır. Sağlık çalışanı duygusal istismar için belirleyici olacak bu davranışlara dikkat etmelidir. Şüpheli durumlarda çocuğun korunması için gerekli bildirimler vakit kaybetmeden yapılmalı, duygusal ihmal ve istismarın sıklıkla diğer ihmal ve istismar türlerine eşlik ettiği unutulmamalıdır. Çocuk koruma ekibiyle bütüncül bir yaklaşımla çalışılmalıdır.

Anahtar kelimeler: duygusal ihmal, duygusal istismar, çocuk, ergen


EMOTIONAL ABUSE, NEGLECT AND THE ROLE OF PEDIATRICIAN

Abstract: Emotional neglect and abuse is a serious and common childhood abuse, including many different attitudes and behavior in childhood. Child abuse and neglect may be temporary physical effects it has on children, however both emotional abuse alone or with physical, sexual abuse and neglect accompanied, might have psychological and behavioral effects during all life periods. Commonly definition of emotional neglect and abuse with other child abuse (especially physical abuse) together, result to give priority to other forms of abuse, as well as to prevent the identification and recognition of emotional abuse alone. Each well-child or patient visits is an opportunity to observe the relationship between child and caregivers and also to assess the strengths and weaknesses of parenting techniques. Health workers will be decisive and should be aware about this behavior related with emotional abuse. Suspected cases should be notified for potential child protection without a delay, accompanying of emotional abuse and neglect with other types of neglect and abuse should be kept in mind. Child protection team must work with a holistic approach.

Keywords: Emotional abuse, emotional neglect, child, adolescent


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.20235