STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARIN BÖBREK DOKUSUNDA SİLİBINİN’IN HIF-1 ALFA VE TLR 2 GENLERİNİN MRNA DÜZEYLERİNE ETKİSİ / EFFECT OF SILIBININ ON MRNA LEVELS OF HIF-1 ALPHA AND TLR 2 GENES IN KIDNEY OF STREPTOZOTOCIN INDUCED DIABETIC RATS

Tuğba Semerci Sevimli, Murat Sevimli, Nurten Özçelik, İbrahim Onaran, Dilek Bayram
1.244

Öz


Özet: Silibinin, Silybum marianum (Deve dikeni) adı verilen bitkiden elde edilen bir flavanoiddir. Bu deneysel çalışmada; hücre koruyucu, antiinflamatuar, antikanserojen, antioksidan etkileri olan ve proteüniriyi azalttığı bilinen Silibininin, STZ ile diyabet oluşturulan ratların böbreklerinde HIF-1α ve TLR2 genlerinin ekspresyon seviyelerine etkisini tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıp, histokimyasal olarak da inceledik.  Çalışmamızda 5 grup vardı: Kontrol Grubu, Diyabet Grubu (STZ 65 mg/kg, i.p. tek doz), Diyabetik Grup+100mg/kg Silibinin Tedavi Grubu, Diyabetik Grup+200mg/kg Silibinin Tedavi Grubu, Silibinin grubu (5 rata 100 mg/kg silibinin, 5 rata 200 mg/kg silibinin). Böbreğin biri HIF-1α ve TLR2 genlerinin ekspresyon seviyeleri için değerlendirilirken, diğer böbrek histopatolojik olarak değerlendirildi. Histolojik olarak ilaç alan gruplarda, diyabetik gruplara kıyasla Diyabetik Nefropati (DN) bulguları açısından anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. Alınan doku örneklerinden elde edilen total RNA’lar kullanılarak RT-PCR metodu ile 2 adet hedef gen ve bir adet kalibratör genin ifadesindeki değişiklikler incelendi. Elde edilen bulgular kontrol grubu ve diğer gruplardaki örnekler ile karşılaştırılmıştır. 2-ΔΔCT yöntemi ile kat değişimleri hesaplandığında ve eşik -2/2 olarak alındığında TLR2 geninde değişimler tespit edilmiştir ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p< 0,05). Silibinin’in diyabetli ratların böbrek dokusunda oluşan hasara karşı yeteri kadar etkili olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Silibinin, HIF-1α, TLR2

 

EFFECT OF SILIBININ ON MRNA LEVELS OF HIF-1 ALPHA AND TLR 2 GENES IN KIDNEY OF STREPTOZOTOCIN INDUCED DIABETIC RATS

Abstract: 

Silibinin is a flavonoid that derived from the plant named Silybum marianum. In this experimental study, we compared and histochemically examined the effect of Silibinin on the expression levels of HIF-1α and TLR2 genes in the kidneys of STZ-diabetic rats before and after the treatment. There were 5 groups in this study: Control Group, Diabetes Group (STZ 65 mg/kg, i.p. single dose), Diabetic Group+100mg/kg Silibinin Treatment Group, Diabetic Group +200mg/kg Silibinin Treatment Group, Silibinin group (100 mg/kg silibinin on 5 rats, 200 mg/kg silibinin on 5 rats). The changes in the expression of two target genes and one calibrator gene were examined using the RT-PCR method. No statistically significant difference was found when the fold changes were calculated using 2-ΔΔCT method (p>0,05). No significant change was observed in the groups taking drugs histologically when compared to diabetic groups. Consequently, it was seen that Silibinin is not quite effective on the damage formed in the kidney tissue of diabetic rats according to Diabetic Nephropaty findings. Also silibinin is not effective on the mRNA levels of diabetic rat kidneys.

Keywords: Diabetes, Silibinin, HIF-1α, TLR 2
DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.04872