ENDOKRİNOLOJİ PRATİĞİNDE SEREBRAL KALSİFİKASYON / CEREBRAL CALCIFICATION IN GENERAL ENDOCRINE PRACTICE

Güven Barış Cansu, Bengür Taşkıran, Eylem Bahadır
1.671 662

Öz


Özet: Bazal ganglion kalsifikasyonu bilgisayarlı beyin tomografisinde sıklıkla rastlanan bir durum olup birçok etiyolojik nedeni vardır. İdyopatik olanları Fahr hastalığı olarak bilinir. Paratiroid hastalıkları, sekonder nedenlerin başını çeker. Bu retrospektif çalışmada bilateral bazal ganglion kalsifikasyonu saptanan hastalarda paratiroid hastalıkları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, Ocak 2013-Nisan 2016 tarihleri arasında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğine serebral kalsifikasyon nedeni ile başvurup endokrinolojik hastalıklar açısından tetkik edilmiş hastalar geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaların klinik, laboratuvar ve radyolojik görüntüleme sonuçları dosyalarından ve elektronik kayıt sisteminden elde edilmiştir. Çalışmaya toplam 14 hasta alınmıştır. Bu hastalardan çalışmaya alınma kriterlerine uyan 6 hastanın 3 üçü idyopatik idi ve 3’ünde ise tiroid cerrahisine sekonder gelişen iyatrojenik hipoparatiriodizm saptandı. Tipik radyolojik görünümü olmayan hastalarda D vitamini eksikliği ve buna bağlı sekonder hiperparatiroidizm dışında ek bulgu saptanmadı. Bilateral bazal ganglion kalsifikasyonlarının idiyopatik olanları dışında, kalsifikasyona neden olan durumlar içerisinde paratiroid hastalıklarının (idyopatik ya da iyatrojenik hipoparatiroidizm) önemli bir yer tuttuğu bilinmeli ve hastalar mutlaka endokrinolojik açıdan değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Bazal gangliyon kalsifikasyonu, Fahr hastalığı, hipoparatiroidizm

 

CEREBRAL CALCIFICATION IN GENERAL ENDOCRINE PRACTICE

Abstract: Basal ganglion calcification is a common incidental finding in computed tomography of brain. There is a number of causes for etiology. İdiopathic cases are named as Fahr disease. Parathyroid diseases lead the secondary causes. In this retrospective evaluation, we evaluated parathyroid diseases in patients with basal ganglion calcification. In this study we evaluated retrospectively medical records of patients who were referred to endocrinology outpatient clinic between January 2013 and April 2016 due to cerebral calcification. Clinical features, laboratory data, and imaging were evaluated. Fourteen patients were evaluated. Three out of 6, who met inclusion criteria, were idiopathic cases and 3 had iatrogenic hypoparathyroidism which developed as a complication after thyroid surgery. In the remaining 7 patients, typical radiologic findings were absent and secondary hyperparathyroidism due to vitamin D deficiency was evident as the sole endocrinopathology. Aside from idiopathic cases, it should be kept in mind that parathyroid diseases (either idiopathic or iatrogenic hypoparathyroidism) play an important role in basal ganglion calcification and the patients should be sought for it.

Keywords:Basal ganglion calcification, Fahr’sdisease, hypoparathyroidism


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.69389