KORONER ARTER HASTALIĞI TANISI OLANLARDA GRİP AŞISI YAPTIRMA ORANLARI / FLU VACINNATION RATES IN THE PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE AND MOTIVATION

Hüseyin Balcıoğlu, Taner Ulus, Yunus Emre Sarı, Uğur Bilge, İlhami Ünlüoğlu
2.079 503

Öz


ÖZET: Bu çalışmada amacımız; koroner arter hastalığı tanısı olup, her yıl grip aşısı yaptırması gereken hastaların, grip aşısı yaptırma oranlarının ve tedaviye uyumlarının değerlendirilmesidir. Çalışmaya 15 Ekim 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi aile hekimliği polikliniğine ve kardiyoloji polikliniğine başvuran koroner arter hastalığı tanısı almış hastalar alındı. Hastaların cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim düzeyleri, herhangi bir işte çalışıp çalışmadıkları, grip aşısı yaptırma durumları, sigara içme durumları,  mevcut bir koroner hastalık sebebiyle pacemaker (kalp pili) takılı olup olmadığı hakkında veriler toplandı. Modifiye Morisky skalası da tedaviye uyumu değerlendirmek için uygulandı. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 21.0 programından yararlanılmıştır. İstatistiksel önemlilik için p<0.05 değeri kabul edilmiştir. Çalışmaya toplam 71 hasta katıldı. Bunların 52’ si erkek, 19’ u kadındı. Çalışmamıza katılan hastalarda cinsiyet ile grip aşısı yaptırma düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Eğitim düzeyleri açısından grip aşısı yaptırma tutumları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Çalışmaya dahil olan 71 hastanın 26’sı grip aşısını en az bir kez yaptırmıştır. Motivasyon düzeyleri ile grip aşısı yaptırma durumu incelendiğinde aralarında anlamlı fark bulunmamıştır. Modifiye Morisky skalasına göre motivasyon ile bilgi düzeyleri kombine edilerek incelendiğinde, bilgi ve motivasyon düzeyleri yüksek olanların çalışmada en fazla grip aşısı yaptırma tutumuna sahip olduğu görülmüştür. Sigara içme durumları ile grip aşısı yaptırma durumları incelendiğinde istatistiki olarak anlamlı fark bulunmadı. Kardiyovasküler hastalık merkezli kılavuzlar her yıl influenza aşısını önermesine rağmen, hastalarımızın çoğu bu aşıyı yaptırmamaktadır. Aile hekimlerinin ve diğer branş hekimlerinin erişkin aşılanmasıyla ilgili olarak hastalarına gerekli önerileri yapmalı ve takipte bulunmaları gerekir.

Anahtar Sözcükler: Grip aşısı, Koroner Arter Hastalığı, Modifiye Morisky Skalası, Sigara 

 

FLU VACINNATION RATES IN THE PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE AND MOTIVATION 

Objective: Our aim in this study was to evaluate the flu vaccination rate of the patients with coronary artery disease which was necessary for them and to evaluate the treatment compliance. Patients with coronary artery disease who admitted to Eskişehir Osmangazi University Hospital family medicine and cardiology outpatient clinics between October 15, 2015 - December 31, 2015 were admitted to the study and data about gender, marital status, education level, job status, vaccination status, smoking status, pacemaker because of existing coronary artery disease (pacemaker) were collected. Also, modified Morisky scale was applied to evaluate medication adherence. IBM SPSS Statistics 21.0 software was used for statistical analysis. P values <0.05 was accepted as statistically significant. A total of 71 patients participated in the study. The study population consisted of 52 male and 19 female. According to having flu vaccine in patients, there weren’t any difference between genders. There was no statistically significant difference between flu vaccine attitudes and level of education. 26 of the 71 patients which were included in the study, had at least once a flu vaccine. When the motivation levels and having the flu vaccine were examined, there was no significant difference between them. Considering the level of knowledge combined with motivation according to Modified Morisky scale, knowledge and high motivation levels tended to have a high rate of having flu vaccine in the study. There was no significant difference between smoking status and having the flu vaccine. Although guidelines focused on cardiovascular diseases suggested having the influenza vaccine each year, most of our patients did not have the vaccine. Family medicine specialists and other medical doctors should make appropriate recommendations about adult vaccination to their patients and they should care about such condition.

Key Words: Influenza vaccine, Coronary Artery Disease, Morisky Modified Scale, Smoke

 

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.56189