PARATİROİD KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU /PARATHYROID CARCINOMA: A CASE REPORT

Mustafa Salış, Bartu Badak, Tarık Çağa
1.241

Öz


Paratiroid karsinomu nadir görülen ve ciddi hiperparatiroidi tablosu ile seyreden bir hastalıktır.  Tüm hiperparatiroidilerin yaklaşık %1’ini oluşturur. Yetersiz tedaviler sonrasında nüksler sıklıkla görülebilir. Paratiroid kanserlerinin tedavisi boyun eksplorasyonuyla birlikte tümör ve aynı taraftaki tiroid lobunun tümüyle alınmasını ve ek komşu lenf nodlarının çıkarılmasını kapsar. Biz bu  çalışmada hiperkalsemi bulguları ve boyunda şişkinlik şikayetiyle başvuran paratiroid karsinomu olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler:  Paratiroid, Kanser, Cerrahi

 

PARATHYROID CARCINOMA: A CASE REPORT

Parathyroid carcinoma is a disease that seen rarely and characterized by severe hyperparathyroidism table. It composes 1 % all of the hyperparathyroidsm. After inadequate cures, it can  be seen recurrence frequently. Parathyroid cancers cure comprehends removal of the tumors and same  side  thyroid lobe with the neck explorations tumor and thrown out additional same side neighboring  lenf nodes. We aimed with this research to present a case ; parathyroid carcinoma with hyperparathyroidism and swelling in the neck.

Key Words: Parathyroid carcinoma, cancer, surgery

 
DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.07990