BENİGN STRİKTÜR NEDENİYLE PEŞPEŞE STENTLEME SONRASI GELİŞEN SPONTAN KOLEDOK PERFORASYONU: BİR OLGU SUNUMU / SPONTANEOUS COMMON BILE DUCT PERFORATION FOLLOWING SERIAL STENT PLACEMENT DUE TO BENIGN STRICTURE: A CASE REPORT

Bartu Badak, Necdet Fatih Yaşar, Adnan Şahin, Mustafa Başpınar, Mustafa Ufuk Uylaş
1.166

Öz


ÖZET: Erişkinlerde safra yollarının spontan perforasyonu çok nadir ortaya çıkan bir durumdur. Bu vaka sunumunda, safra yollarından taş çıkarılması ve kronik pankreatite bağlı gelişen benign striktüre nedeniyle peşpeşe stent takılma öyküsü olan ve safra peritoniti nedeniyle cerrahiye alınan 75 yaşında bir hasta takdim ettik. Safra yollarına takılan stentin çıkarılmasını takiben gelişen ilk koledok perforasyonu vakasıdır. Bu hastada, ERCP'de striktürün devam ettiği görüldükten sonra başka endoskopik prosedürler planlamak yerine elektif cerrahi enterobilier diversiyonun uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Koledok, perforasyon, stent,pankreatit,enterobilier diversiyon

 

SPONTANEOUS COMMON BILE DUCT PERFORATION FOLLOWING SERIAL STENT PLACEMENT DUE TO BENIGN STRICTURE: A CASE REPORT

Spontaneous bile duct perforation is a very rare entity in adults. In this report, we present a 75-year-old patient with a history of extraction of bile duct stones and serial stent placement because of chronic pancreatitis related-benign stricture who underwent surgery due to biliary peritonitis. This is the first case of common bile duct perforation following removal of biliary stent. We thought that an elective surgical enterobiliary diversion should have been performed in this patient after detecting the persistence of the stricture on ERCP instead of planning future endoscopic procedures.

ABSTRACT: Choledochus, perforation, stent, stricture, pancreatitis, enterobiliary diversion 
DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.43937