ŞİZOFRENİ HASTASI OLAN HASTA YAKINLARININ ŞİZOFRENİYE İLİŞKİN TUTUMLARI / THE ATTITUDES OF PATIENT RELATIVES TOWARDS SCHIZOPHRENIA

Gülgün Durat, Gümrah Duygu Atmaca, Hatice Aydemir Oksal, Hande Cengiz Açıl
1.405

Öz


Özet: Bu çalışma şizofrenisi olan hastaların yakınlarının şizofreniye ilişkin inanç ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma, Sakarya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez ve Korucuk Kampüsleri ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Psikiyatri Polikliniklerine, Mayıs 2010- Aralık 2011 tarihleri arasında, şizofreni tanısıyla başvuran ve tedavi edilen toplam 101 hastanın yakınına, Ruhsal Hastalıklarda Tutum projesi için geliştirilen anket formu (PAREM) uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Şizofreni olgusu tanımlanarak verildiğinde, hasta yakınlarının %99’u ruhsal bir hastalık olduğunu ifade etmiştir. Şizofrenin etiyolojisi sorgulandığında %73.3’ ü sosyal sorunların, %71.3’ ü ise kişilik zayıflığının şizofreniye yol açtığını belirtti. Hasta yakınlarının büyük çoğunluğu (%83.2) şizofreninin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu düşünmekteydi. Sosyal mesafe ile ilgili sorular incelendiğinde %83.2’ si şizofrenlerin saldırgan olduğunu, %79.2’ si şizofren bir kişiyle evlenmeyeceğini, %63.4’ü de evini bir şizofrene kiraya vermeyeceğini ifade etmişlerdir. Yaş ve eğitim düzeyi ile sadece şizofreniyi tanıma alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Araştırma sonucunda, hasta yakınlarının şizofreniye karşı tutumlarının, eğitim düzeyi ve yaş ile ilişkili olarak değişebileceği belirlenmiştir. Olguların, şizofreniyi akıl hastalığı olarak bildikleri, etiyolojisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, ancak tedavisinde tıbbi yöntemlerin kullanılmasını tercih ettikleri bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Sosyal mesafe; stigma; şizofreni; tutum


THE ATTITUDES OF PATIENT RELATIVES TOWARDS SCHIZOPHRENIA

Abstract: This study was conducted to examine relatives’ beliefs and attitudes towards schizophrenia. This study included 101 relatives of schizophrenic patients in outpatient and inpatient departments of Sakarya Training and Research Hospital, Sakarya Community Mental Health Center and inpatient department of Sakarya Metropolitan Municipality Psychiatric Clinic between May 2010 and December 2011. Data was carried out using a questionnaire developed by Psychiatric Research and Education Center in Turkey. A total of 99% of 101 subjects, appraised schizophrenia as a mental disease. 73.3% said it occured due to social problems, and 71.3% to weakness of character. Most of the patient relatives (%83.2) thought that schizophrenia was a curable disease. 83.2% denoted that schizophrenic patients were offensive, 79.2% rejected to marry with them.  63.4% declared that they didn’t want to  hire out residence to schizophrenia. There is a meaningful difference between age and education level and subscale score of knowing about schizophrenia (p<0.05). Attitudes of patient relatives on schizophrenia were associated with education level and age. They determined the term schizophrenia as a mental disorder. However, etiolocigal factors were not known properly. They prefer medical treatment. 

Keywords: Attitude, schizophrenia, social distance, stigma
DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.33712