ERİŞKİN BİR HASTADA İLEAL POLİBE SEKONDER İLEOİLEAL İNVAJİNASYON: OLGU SUNUMU / ILEOILEAL INTUSSUSCEPTION SECONDARY TO A ILEAL POLIP IN AN ADULT PATIENT: CASE REPORT

Bartu Badak
1.099

Öz


Özet: İnvajinasyon çocuklarda sık görülmesine rağmen erişkinlerde nadir görülmektedir.  Çocuklarda % 90 idiopatik olmakla beraber erişkinlerde % 70-90 hastada invajinasyonun tanımlanabilir bir nedeni mevcuttur. Erişkinlerde % 5 ‘ten daha az görülen invajinasyonların ancak %1-5’i obstrüksiyonlara neden olur. Bu patoloji kendini akut batın, ileus, ve rektal kanama ile prezente edebilir. İnvajinasyonlar enterik, kolonik veya ileokolik olabilir. İnce barsakta yer alan invajinasyonların nedeni  genellikle benign  olmakla beraber kalın barsakta olanlar çoğunlukla maligndir. Bu sunumda ileal polibe bağlı ileoileal invajinasyon nedenli opere edilen 74 yaşında bayan hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ileoileal invajinasyon, ileal polip, adult

 

ILEOILEAL INTUSSUSCEPTION SECONDARY TO A ILEAL POLIP IN AN ADULT PATIENT: CASE REPORT

Abstract: In spite of the fact that invagination is seen frequently in children, it is seen rarely in adults. It is idiopathic in children but in adults there is a well-definable cause of invagination in 70-90% cases.  The adult invagination seen %5 less than all invagination and only 1-5% causes obstruction. This pathology presents itself as acute abdomen, ileus and rectal bleeding. They can be enteric, colonic or ileocolic. Invaginations of small bowel are usually related with benign lesions but colonic invaginations are usually related with malign lesions. In this presentation we described a 74 year old female patient that underwent operation for ileoileal intussusception secondary to an ileal polip.

Key words: ileoileal intussusception, ileal polip, adult
DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.21120