KADIN DOĞUM KLİNİKLERİNDE YATAN KADINLARIN ERKEK HEMŞİRELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / THE WOMEN’S HOSPITALIZED IN OBSTETRIC/GYNECOLOGIC WARD VIEWS ABOUT MALE NURSES

Eda Cangöl, Seda Cangöl
1.036

Öz


Özet: Bu çalışmada, kadın doğum kliniklerinde yatmakta olan hastaların erkek hemşireler hakkındaki düşüncelerini belirlemek amaçlandı. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Şubat–Nisan 2014 tarihleri arasında Uşak Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Uşak Devlet Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde yatan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 136 kadın ile yapıldı. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak oluşturulmuş 28 sorulu veri toplama formu kullanıldı. Veriler SPSS 16,0 paket programında yüzdelik ve ki-kare testi kullanılarak analiz edildi.  Çalışmanın yapılması için Uşak Üniversitesi Etik Kurulu’ndan etik kurul izni ve Uşak Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’nden kurum izni alındı. Kadınların %76'sı (n=103) evli, %29’u (n=40) 18-25 yaş aralığında, %34'ü (n=46) ilköğretim mezunu, %74'ü (n=100) ev hanımı idi. Kadınların %49,3'ü (n=67) “hemşirelik mesleğinin sadece kadın mesleği olmadığını”, %69,1'i (n=94) “erkeklerin de hemşire olabileceğini” %58,1’i (n=79) “erkek hemşireden bakım almaktan rahatsız olacağını”, %58,8'i (n=80) “erkek hemşireden bakım almak istemediğini” belirtti. Kadınlardan %63,2’si erkek hemşirelerin doğumhanede çalışmalarını, %61’i ise kadın doğum servislerinde çalışmalarını olumsuz bulduklarını belirtti. Kadınların eğitim düzeyi ve çalışma durumu ile erkek hemşireden bakım almak isteme durumu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı  (p>0.05). Hemşirelik mesleğinin kadın mesleği olduğunu düşünenler, herhangi bir sorun yaşadığında (örneğin; sütüm gelmezse, kanamam çoksa vb.) bunu erkek hemşireye söylemekte sıkıntı çekeceğini bildirdi (p=0.000, χ²=23,158). Kadın doğum kliniklerinde yatmakta olan kadınların hemşirelik mesleğine erkeklerin katılımına olumlu baktıkları ancak erkek hemşirelerden bakım almaya ilişkin olumsuz düşüncelere sahip olduğu belirlendi. Kadın doğum klinikleri dışında sadece erkek hastalara bakım vermeleri gerektiğini savundukları saptandı.

Anahtar Kelimeler: Erkek hemşire, hemşirelik bakımı, kadın sağlığı

 

THE WOMEN’S HOSPITALIZED IN OBSTETRIC/GYNECOLOGIC WARD VIEWS ABOUT MALE NURSES 

Abstract: This study was intended to determine maternity clinic patients’ opinions about male nurses. This descriptive study was conductedwith 136 female patientsat the Usak Public Hospitals Association Secretary General Usak State Hospital Gynecology and Obstetrics Clinicwho volunteered to participate in the studybetween February and April 2014. A 28-item data collection form developed by the researchers after a review of the relevant literature was used as a data collection tool. The data were analyzed using SPSS 16.0 software with percentages and the chi-square test.Ethics committee approval and institutional permission were obtained from the Usak University Ethical Committee and the Usak Public Hospitals Association Secretary General, respectively. Of the females, 76% (n=103) were married, 29% (n=40) were in the age range between 18 and 25, 34% (n=46) were primary school graduates, and 74% were housewives. Of them, 49.3% (n=67) and 69.1% (n=94) reported that the nursing profession is not only for females, and that males can also be nurses, respectively. On the other hand, 58.1% (n=79) and 58.8% (n=80) stated that they would be uncomfortable with receiving care from male nurses and do not want to receive care from male nurses, respectively. Of them, 63.2% and 61% reported that they regard the fact that male nurses work in delivery rooms and gynecology services as unfavorable, respectively. This study compared educational and employment status of the women to their desire to receive care from male nurses, butdid not find a statistically significant difference (p>0.05). The patients who consider nursing a female profession reported that when they have a problem such as delayed lactation or heavy bleeding, they would have difficulty telling this to a male nurse (p=0.000, χ²=23,158). This study found that female maternity clinic patients looked positively on men's participation in the nursing profession; however, they had negative thoughts about receiving care from male nurses. It was determined the participants felt that male nurses should provide care for male patients and not in maternity clinics.

Keywords: Male nurse, nursing care, women's health