EBSTEİN ANOMALİLİ ERİŞKİN HASTADA CARPENTİER TİPİ KAPAK TAMİRİ İLE BAŞARILI 1+½ VENTRİKÜL TAMİRİ / SUCCESSFUL 1+½ VENTRICLE REPAIR USING CARPENTIER TYPE VALVE RECONSTRUCTION IN AN ADULT PATIENT WITH EBSTEIN’S ANOMALY

Buğra Harmandar
917

Öz


Özet: Ebstein anomalisinde triküspid kapağın apikal yerdeğiştirme miktarı ve sağ ventrikülün hipoplazisinin ağırlığına bağlı olarak tek ventrikül, 1+½ ventrikül veya çift ventrikül tamirleri uygulanabilmektedir. 1+½ ventrikül veya çift ventrikül tamirleri dahilinde triküspid kapağa pekçok farklı rekonstrüksiyon prosedürü uygulanmaktadır. Bu prosedürler arasında Carpentier tipi triküspid kapak rekonstrüksiyonunun mortalite, morbidite ve reoperasyon oranlarının düşük olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, Tip 2 Ebstein anomalisine sahip erişkin bir hastada Carpentier tipi triküspid kapak rekonstrüksiyonu ile birlikte başarılı 1+½ ventrikül tamiri sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Ebstein anomalisi, triküspid kapak tamiri, Carpentier tipi kapak tamiri, tek ventrikül, 1+½ ventrikül


SUCCESSFUL 1+½ VENTRICLE REPAIR USING CARPENTIER TYPE VALVE RECONSTRUCTION IN AN ADULT PATIENT WITH EBSTEIN’S ANOMALY

Abstract:Single ventricle, 1+½ ventricle or double ventricle repairs may be performed in patients with Ebstein’s anomaly depending on the severity of the right ventricular hypoplasia and extent of the apical displacement of the tricuspid valve. Several reconstruction procedures are used to be performed for the repair of tricuspid valve within 1+½ ventricle and double ventricle repairs. Among these procedures, Carpentier type tricuspid valve reconstruction was reported with low mortality, morbidity and reoperation rates. In this study, successful 1+½ ventricle repair using Carpentier type tricuspid valve reconstruction is presented in an adult patient with Type 2 Ebstein’s anomaly. 

Keywords: Ebstein’s anomaly, tricuspid valve repair, Carpentier type valve repair, single ventricle, 1+½ ventricle