ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA KARBON TETRAKLORÜR İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE KUERSETİNİN ETKİSİ / EFFECT OF QUERCETIN ON CCL₄ INDUCED TESTICULAR INJURY IN ADULT MALE RATS

Hatice Emek, Dilek Burukoğlu Dönmez, Cengiz Bayçu, Ahmet Musmul
1.092

Öz


Özet: Karbon tetraklorür (CCl₄), endüstride soğutucu floroklorokarbonların üretiminde kullanılan organik bir bileşiktir. CCl₄ testiküler hücrelere hasar vererek erkek üreme fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler. Kuersetin, antioksidan özellikleri iyi bilinen bir flavonoiddir. Bu çalışmada CCl₄ uygulanmış erkek sıçanların testisleri üzerinde CCl₄’ün oluşturduğu hasarda kuersetinin etkisini incelemeyi amaçladık. Bu çalışmada toplam 28 adet erişkin Spraque-Dawley türü erkek sıçan kullanıldı. Deney hayvanları; Kontrol grubu, CCl₄ grubu, kuersetin, CCl₄ + kuersetin grubu olmak üzere toplam 4 gruba ayrıldı. Bu deney hayvanlarından; kontrol grubuna 7 gün boyunca günde bir kez belirlenen dozda zeytinyağı, CCl₄ grubuna 7 gün boyunca günde bir 0.5 ml/kg CCl₄, kuersetin grubuna 7 gün boyunca günde bir tek dozda 20 mg/kg kuersetin, CCl₄ + kuersetin grubuna ise 7 gün boyunca günde bir kez 0.5 ml/kg CCl₄ ve 7 gün boyunca günde bir 20 mg/kg kuersetin intraperitoneal yolla uygulandı. Deney hayvanları deney süresi sonunda anestezik madde ile uyutuldu ve testis dokusu örnekleri Bouin solüsyonu içerisine alındı. Örnekler rutin histolojik işlemlerin ardından bloklandı. Her bir bloktan 3 μm kesit alınarak Hematoksilen-Eozin ve Periyodik Asit-Schiff + Hematoksilen boyalarıyla boyandı ve mikroskobik incelemeleri yapıldı. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, kontrol grubundaki sıçanların testislerinde normal histolojik yapı, CCl₄ uygulanmış sıçanların testislerinde yoğun spermatogenetik hücre hasarı, CCl₄ + kuersetin verilen grupta ise azalmış hücre hasarı gözlendi. CCl₄’ün erkek sıçanların testisleri üzerinde toksisiteye yol açtığı, kuersetinin ise CCl₄’ün testislerde oluşturduğu bu hasarı azalttığı görüldü.

Anahtar Sözcükler: Karbon tetraklorür, Kuersetin, Sıçan, Testis


EFFECT OF QUERCETIN ON CCL₄ INDUCED TESTICULAR INJURY IN ADULT MALE RATS

Abstract: Carbon tetrachloride (CCl₄), the industry refrigerant is an organic compound used in the production of chlorofluorocarbon. Damage to testicular cells by CCl₄ adversely affect male reproductive functions. Quercetin is a flavonoid antioxidant properties are well known. In this study, the testes of male rats on applied CCl₄ damage caused by CCl₄ aimed to investigate the effect of quercetin. In this study, a total of 28 adult male Spraque Dawley rats were used. Laboratory animals; Control group, CCl₄ group, quercetin group, including CCl₄ + quercetin group was divided into 4 groups. This experimental animals; control group for 7 days, once daily determined dose of olive oil, CCl₄ group daily for 7 days of a 0.5 ml/kg CCl₄, quercetin group daily for 7 days in a single dose of 20 mg/kg of quercetin, CCl₄ + quercetin group for 7 days once a day 0.5 ml/kg daily for 7 days CCl₄ 20 mg/kg were injected with quercetin. Experimental animals were anesthetized with anesthetic agent at the end of test period, and testis tissue samples taken up in Bouin solution. After the staining process was blocked. 3 mm sections taken from each block hematoxylin and eosin and periodic acid-Schiff + were stained with hematoxylin and microscopic examinations were performed. According to the findings obtained from the study, the normal histological structure of the testis of rats in the control group, intense spermatogenic cells in the testes of rats by CCl₄ injury, CCl₄ + quercetin decreased cell damage was observed in the group. As a result, the testes of male rats on CCl₄-induced toxicity, quercetin is formed in the testes of CCl₄ was found to reduce this damage.

Key words: Carbon tetrachlorid, Quercetin, Rat, Testes