Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Özlem AYDEMİR, Tayfur DEMİRAY, Mehmet KÖROĞLU, Yusuf AYDEMİR, Oğuz KARABAY, Mustafa ALTINDİŞ
2.001 479

Öz


Yoğun bakım ünite (YBÜ)’leri, hastane kökenli enfeksiyonların en sık görüldüğü ve mortalitesinin en fazla olduğu bölüm­lerdir. Mekanik ventilasyon, trakeostomi, kateter uygulanması gibi invaziv girişimler ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı YBÜ’sinde dirençli patojenlerin or­taya çıkmasının önemli nedenlerindendir. Bu çalışmada, hastanemiz yoğun bakımlarında mekanik ventilatöre bağlı olarak tedavisi devam eden hastalardan alınan endotrakeal aspirat örneklerinin kültürü sonucunda alt solunum yolu enfeksiyonu etkeni olarak değerlendirilen mikroorganizmaların ve antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada Mart 2015-Mart 2016 tarihleri arasında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ünitelerinde yatan hastalardan laboratuara gönderilen ETA örneklerinin kültür sonuçları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Antibiyotik duyarlılık sonuçları Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterle­rine göre değerlendirilmiştir. Çalışma periyodu boyunca laboratuvara toplam 350 tane ETA örneği gelmiş bunların 130’unda toplam 141etken saptanmıştır. ETA örneklerinde en fazla saptanan bakteri A. baumanniae olup bunu P. aeruginosa ve diğerleri takip etmiştir (tablo 1). K. pneumonaie suşlarının 6’sında karbapenem direnci saptanmıştır. Acinetobacter suşlarının tümünde kolistin ve tigesiklin duyarlı olarak bulunurken, P. aeruginosa suşlarının da tamamı kolistine karşı duyarlı idi. Çalışmada saptanan toplam 20 S. aureus suşunun tamamı vankomisin, teikoplanin ve linezolide duyarlı olarak bulunurken bu suşların 6’sı metisilin dirençli olarak saptandı. İki S. maltophilia suşunda hem  levofloksasin hem de trimetoprim sülfametoksazol duyarlı olarak saptanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen A. baumannii suşlarında görülen yüksek direncin yanı sıra K. pneumonaie suşlarında saptanan karbapenem direnci gelecekte özellikle yoğun bakım hastalarında sorun yaratacağı göz önüne alınarak gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

 


Anahtar kelimeler


Endotrakeal aspirat; Acinetobacter baumannii; yoğun bakım ünitesi; alt solunum yolu enfeksiyonları

Tam metin:

PDF

Referanslar


-Küme G, Demirci M. Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların alt solunum yolu örneklerinden izole edilen Nonfermentatif gram negatif bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıkları ve alt solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkili risk faktörleri. DEÜ Tıp Fak Derg 2012;26(1):37–4.

- İbrahim EH, Tracy L, Hill C, Fraser VJ, Kollef MH. The occurence of ventilator associated pneumonia in a community hospital. Chest. 2000;120:555-61.

-Gürgün A. et al. Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısında endotrakeal aspiratın değeri. Tuberk Toraks 2013;61(4):288-294.

- Uzun K, Güdücüoğlu H, Berktaş M, Uzun K. Bir yıllık yoğun bakım enfeksiyonlarından elde edilen izolatlarda antibiyotik direnci. Eur J Basic Med Sci. 2014;4(3):58-65

-American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:388-416

-Koenig SM, Truwit JD. Ventilator-associated pneumonia: diagnosis, treatment, and prevention. Clin Mıcrobiol Rev. 2006;19:637-57.

- Bassetti M, Taramaso L, Giacobbe DR, Pelosi P. Management of ventilator-associated pneumonia: epidemiology, diagnosis and antimicrobial therapy. Expert Rev Anti Infect Ther 2012;10:1405-23.

-Houck PM, Bratzler DW, Nsa W, Ma A, Bartlett JG. Timing of antibiotic administration and outcomes for Medicare patients hospitalized with community-acquired pneumonia. Arch Intern Med. 2004;164(6):637-644

-Özünel L, Boyacıoğlu Zİ, Güreser AS, Özkan A. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde derin trekeal aspirat örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg:2014;71(2):81–88

-Namıduru M, Güngör G, Karaoğlan I ve Dikensoy O. Antibiotic resistance of bacterial ventilator-associated pneumonia in surgical intensive care units. J Int Med Res. 2004;32:78-83.

- Gözütok F, Sarıgüzel FM, Çelik İ, Berk E, Aydın B. Hastane infeksiyonu etkeni A.baumannii suşlarının antimikrobiyal direnç oranlarının araştırılması. ANKEM Derg 2013;27(1):7-12

-Iraz M, Ceylan A, Akkoyunlu Y. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter türlerinde antibiyotik direnç oranlarının incelenmesi. ANKEM Derg 2012;26(2):80-5.

- Eroğlu C, Ünal N, Karadağ A, Yılmaz H, Acuner İÇ, Günaydın M. Çeşitli klinik örneklerden 2006-2011 yılları arasında izole edilen Acinetobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg 2016;73(1): 25-32.

-Mansur A, Kuzucu Ç, Ersoy Y, Yetkin F. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları, ANKEM Derg 2009;23(4):177-81.

- Tunçoğlu E, Yenişehirli G, Bulut Y. Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci. ANKEM Derg 2009;23(2):54-8.

- Köse Ş, Atalay S, Ödemiş İ, Adar P. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları, ANKEM Derg 2014;28(3):100-4.

- Fidan I, Çetin Gürelik F, Yüksel S, Sultan N. Pseudomonas aeruginosa suşlarındaki antibiyotik direnci ve metallo beta laktamaz sıklığı, ANKEM Derg 2005;19(2):68-70.

- Durmaz S, Özer TT. Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci. Abant Med J 2015;4(3):239-42.

- Ekşi F, Bayram A, Balcı İ, Özer G. Pseudomona saeruginosa suşlarında indüklenebilir beta laktamaz aktivitesinin ve antibiyotiklere direncin araştırılması, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derg 2007;37(3):142-6.

- Tümer S, Kirişci Ö, Özkaya E, Çalışkan A. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen pseudomonas aerugınosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg. 2015;29(3):99-104.

- Sevinç C, Uysal Ü ve Kılınç O. Clinical and bacteriologi¬cal features of hospital acquired pneumonias. ERS Annual Congress abstract Book, 2001.

-C Artuk, HC Gül, G Mert, A Karakaş, O Bedir, C P Eyigün. Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısında kullanılan endotrakeal aspirat kültürü ile Mini-BAL kültürünün karşılaştırılması. Microbiol Bul 2012; 46: 421-31.

- Yenişehirli G, Yenişehirli A, Bulut Y, Bulut N. Metisilin dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının vankomisin, teikoplanin, linezolid, kinupristin-dalfopristin ve daptomisine invitro duyarlılıkları. ANKEM Derg 2015;29(1):21-25

- Ekşi F, Gayyurhan ED, Bayram A. Gaziantep üniversitesi hastanesinde izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları. ANKEM Derg 2008;22(4):203-208

- Atalan N, Fazlıoğulları O, Şitilci T, Başaran C. Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi. GKDA Derg 2012;18(2):46-51.

- Dede B, Kadanalı A, Karagöz G, Çomoğlu Ş, Bektaşoğlu MF, İrvem A. Yoğun bakım ünitemizden gönderilen derin trakeal aspirat kültürlerinin değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014; 54 (1):15-20