Ebelik Öğrencilerinde Güdülenme Düzeyinin Klinik Uygulama Beklentisine Etkisi

Zümrüt BİLGİN, Hediye ARSLAN ÖZKAN, Meliha BAŞ
2.216 560

Öz


Bu çalışma, ebelik öğrencilerinde güdülenme düzeyinin klinik uygulama beklentisine etkisini belirlemek ama­cıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olan bu çalışma 140 ebelik bölümü öğrencisinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı ola­rak, öğrenci bilgi formu ile öğrencilerin güdülenme düzeyini belirleyen güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği formu kullanılmıştır. Veriler ortalama, yüzdelik, t testi, One-Way Anova ve Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %28.6’sı yirmi yaşın altında, %25.7’sinin  bölümü istemeyerek seçtiği, %45’inin hala bölümü bırakmayı düşündüğü, % 97.1’i mesleki eğitiminin ve %97.9’u mesleğini sevmenin klinik uygulama beklenti düzeyini etkilediğini, öğrencilerin %13.6'sı klinik uygulama alanlarını yeterli bulurken, %23.6’sı uygulama beklentilerinin, %68.6’sı sağlık çalışanlarının beklentilerini kısmen karşıladığını belirtmiştir. Öğrencilerin mesleki güdülenme puan düzeyi ile uygulama beklentileri karşılaştırıldığında;ölçek puanı ile öğrenme istekliliği, mesleğini sevme, benimseme, klinik uygulama beklentilerinin karşılanması arasında istatistiksel açıdan fark yokken (p>0,05);ölçek puanı ile mesleki tutku, mesleki kaygı arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin sağlık çalışanlarından beklentileri ile güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği (GKSÖ)'inin içsel güdülenme puanı arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05). Öğrencilerden hala bölümü bırakmayı düşünenler olduğu, mesleki eğitimin ve  mesleğini sevmenin klinik uygulama beklenti düzeyini olumlu yönde etkilediği, uygulama alanlarının mesleki beceri açısından öğrenci beklentilerini karşılama düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. 


Anahtar kelimeler


Ebelik; öğrencilerde güdülenme; klinik uygulama beklentisi.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Derya Beydağ K, Gündüz A, Gök Özer F. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. Pam Med J 2008;1(3):137-142).

Şanlı T, Saraçlı S. Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerinde etkili olan faktörlerin analizi. KAÜ İİBF Dergisi 2015; 6 (11):25-36.

Owens RG. Organizational Behavior in Education (2nd Ed.). New Jersey: Prentice-Hall International Editions, 1981.

Acat MB, Köşgeroğlu N. Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anatolian Journal of Psychiatry 2006;7:204-210

Woolfolk A, Margetts K. Educational psychology. NSW, Australia: Pearson. Prentice Hall. 2007.

Hampton DR, Summer CE, Webber RA. Organizational Behavior and the Practice of Management (4th Ed.) Illinois: Scott, Foresman and Company 1982.

Kazu İY. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin beklentileri (beklenti profili) fırat üniversitesi örneği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Büyüköztürk Ş, Çakmak EK, Akgün ÖE, Karadeniz Ş, Demirel F. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 2012;Ankara: Pegem Akademi.

Aydın MF, Argun MŞ. Bitlis eren üniversitesi sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin hastane uygulamalarından beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar. ACU Sağlık Bil Derg 2010(1):209-213.

Bilgin Z, Ocakçı AF. Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;14: (3)40-46.

Tosun N, Oflaz F, Akyüz A, Kaya T, Yava A, Yıldız D, Akbayrak N. Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2008;50: 164-171.

Öztürk Z, Ilıman EZ. Sağlık yönetimi ve işletmeciliği bölümünde okuyan öğrencilerin bölümü tercih nedenleri ile beklenti ve motivasyon düzeyleri üzerine bir araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015; 8(1):72-93.

Ekinci CE, Burgaz B. Hacettepe üniversitesi öğrencilerinin bazı akademik hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007;33:120-134.

Lin Yi-Guang, McKeachie WJ. College student ıntrinsic and/or extrinsic motivation and learning. Presented at the The Annual Conference of the American Psychological Association 1999;107th, Boston, MA.

Gençay ÖA, Gençay S. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2007;17: 241-253.

Ryan RM, Stiller J. The social contexts of internalization: Parent and teacher influences on autonomy, motivation and learning. In PR. Pintrich ve ML. Maehr (Eds.), Advances in motivation and achievement: Vol. 7. Goals and self-regulatory processes 1991;(pp. 115-149). Greenwich, CT: JAI Press.