İKİLİ SIVI SİSTEMLERİNİN DİFÜZYON KATSAYILARININ TAYİNİ

Erol İNCE
1.051 284

Öz


Seçilmiş ikili sıvı sistemlerinin (Siklopentanol-Asetik asit, Sikloheksanol-Asetik asit ve MetilsikloheksanolAsetik asit) difüzyon katsayılarının tayininde diyafram hücresi tekniği kullanıldı. Bu teknik hassasiyeti ve kolaylığı sebebiyle seçildi. Karıştırma hızı 60 dev/dak. seçildi. Difüzyon hücresinin hücre sabiti (ß); 0.1N KCl çözeltisinin saf su içine difüzyonu ile 298.15 K'de tespit edildi. Bu değer 0.09293 cm -2 bulundu. Su banyosunun sıcaklığı, hassasiyeti ± 0.1 °C olan bir kontakt termometre ile sabit tutuldu. Siklopentanol-Asetik asit, Sikloheksanol-Asetik asit ve Metilsikloheksanol-Asetik asit sistemlerine ait deneysel difüzyon katsayıları sırasıyla 2.40 x 10 -5 cm 2 /s, 1.16 x 10 -5 cm 2 /s, 3.97 x 10 -5 cm 2 /s olarak bulundu. Ayrıca bulunan deneysel sonuçlar teorik metotlardan olan Wilke-Chang ve Scheibel eşitliklerinden hesaplanan sonuçlarla karşılaştırıldı.

Anahtar kelimeler


Difüzyon katsayısı, Diyafram hücresi tekniği, Asetik asit, Siklik alkoller

Tam metin:

PDFCreative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.