İLKÖĞRETIM II. KADEMEDE MATEMATIK KONULARININ ÖĞRETIMINDE AKTIF ÖĞRENME YÖNTEMLERININ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMA

Tunay BİLGİN, Cengiz ACAR
1.193 614

Öz


Bu çalışma 2004–2005 ve 2005–2006 eğitim öğretim yılı Van merkez ve ilçe ilköğretim
Okullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Van merkez ve ilçe ilköğretim
okullarında görev yapan matematik öğretmenleri ve öğrencileri oluşturmaktadır.
Örnekleme olarak 24 matematik öğretmeni ve her bir öğretmenin derslerine girdikleri
(İkişer sınıf, Kontrol ve Deney Grubu) 1462 öğrenci seçilmiştir.
Bu çalışmada; Matematik öğretmenlerinin aktif öğrenme yöntemlerini kullanmalarını
yaygınlaştırma, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama
ve Aktif öğrenme yöntemlerinin matematik başarısına etkilerini belirleme hedeflenmiştir.
Bunun için İl merkezine bağlı iki ilköğretim okulunda pilot çalışma ve ilçe merkez
veya köy ilköğretim okullarında uygulama yapılmıştır. Belirlenen konular deney
gruplarında Buluş yöntemi, İşbirlikli öğrenme teknikleri veya aktif öğrenme etkinlikleri
kullanarak, kontrol gruplarında ise geleneksel yöntemle işlenmiştir.
Araştırmada kontrol gruplu ön test – son test modeli kullanılmıştır. Araştırma
verilerinin çözümlenmesinde ise SPSS (demo) paket programı kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre, Aktif öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin akademik
başarıları üzerinde geleneksel yönteme göre daha olumlu etkileri olduğu fakat öğrenci,
okul şartları ve müfredat değişkenlerinden kaynaklanan bazı olumsuzlukları içerdiği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi , Buluş Yöntemi, İşbirlikli Öğrenme
Teknikleri, Aktif Öğrenme Etkinlikleri, Geleneksel Öğretim.

Tam metin:

PDF