20. YÜZYIL RESİM SANATI ve NEW YORK

Zafer KALFA
2.243 1.863

Öz


Modern dönem, her alanda olduğu gibi sanat alanında da çok yönlü gelişmelerin etkisiyle şe- killenmiştir. Bu yüzden 1900 sonrası sanat tarihini incelerken o dönemin hâkimi kabul edilen ülkelerdeki politik, bilimsel ve ekonomik olayları da dikkate almak gerekmektedir. Söz konusu ge- lişmeler ile birlikte, önceki estetik çerçevenin büyük ölçüde dışında yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkarken sanatın merkezi Avrupa’dan Amerika’ya kaymıştır. İşte bu modern dönemin çok yönlü incelenmesi sadece yeni bir sanat felsefesinin değil ama aynı zamanda onun neden New York’ta ortaya çıktığının da anlaşılmasına yarayacaktır. 


Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA

Acar, Barış (2007). “Bir Biçem Analizi: Dışavurum ile Dışavurum’un Ayrımlaştırılması”, Artist Modern, (83),Kasım, 48- 51.

Appignanesi Richard ve Garratt,Chris. (1998). Herkes İçin Postmodernizm, (Çev. Doğan Şahiner), İstanbul: Milliyet Ya- yınları.

Baudelaire, Charles. (1846/2003). Modern Hayatın Ressamı, (Çev. Ali Berktay), İstanbul:İletişim Yayınları. Baudrillard, Jean. (1986/ 2013). Amerika, (Çev. Yaşar Avunç), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çolak, C. (2009). “Modern Sanat ve MOMA”, Artist Modern, (97), Şubat/Mart, 23-29.

Gerlilngs, Charlotte. (2006). 100 Great Artists, New York: Cramercy Books.

Guilbaut, Serge. (2009). New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı, (Çev. Elif Gökteke), İstanbul: Sel Yayınları.

Daudet, Alphonse. (1869/2006). Değirmenimden Mektuplar, (Veysel Atayman’ın önsözü), (Çev.Sonat Kaya), İstanbul: Bor- do Siyah Yayınlar.

Nevins,Allan ve Commager, Henry. (1951/2015). ABD Tarihi, (Çev. Halil İnalcık), Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Rosenblum, Robert. (2001). “Sanat Tarihi Olarak Warhol”, (Çev.Tuncay Birkan), Sanatı ve Yaşamıyla And Warhol, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları.

Şahiner, Rıfat. (2001). “1960 Sonrası Sanatın Göstergesel Karakteri”, Türkiye’de Sanat, (50), Eylül/Ekim, 56-65. Taylor, Charles. (1991/1995). Modernliğin Sıkıntıları, (Çev. Uğur Canbilen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları,

Todorov, Tzvetan ve Foccroulle, Bernard ve Legros, Robert. (2005/2014). Sanatta Bireyin Doğuşu, (Çev. Esra Özdoğan), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Tomkins, Calwin. (1980). Off the Wall, New York: Penguin Books.

Tunalı, İsmail. (1981). Felsefenin Işığında Modern Resim, İstanbul: Remzi Kitabevi. Turani, Adnan. (2011). Çağdaş Sanat Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi.