MÜZİKAL TİYATROYA GİRİŞ

Zeki TÜZÜN
1.048

Öz


Bu çalışma Müzikal Tiyatro’nun tanımı, özellikleri, alt türleri ve tarihçesi üzerine odaklan- mıştır. Bu bağlamda Müzikal Tiyatro’nun diğer teatral türler ile olan ilişkisi de incelenecektir. Özellikle Opera ve Müzikli Oyun ile olan farklılıkları üzerinde durulacaktır. 
Referanslar


KAYNAKÇA

BROCKETT, Oscar G (2000). Tiyatro Tarihi (Çev. Sevinç Sokullu, Sibel Dinçel, Tülin Sağlam, Semih Çelenk, Selda B. Öndül, Banu Beliz Güçbilmez.), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

ÇALIŞLAR, Aziz (1992). Tiyatro Kavramları Sözlüğü, İstanbul: Boyut Yayınları.

KENRICK, John (2008). Musical Theatre: A History, New York,London: The Continuum International Publising Inc..

NUTKU, Özdemir (1983). Gösterim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Sevinç Basımevi.

NUTKU, Özdemir (1985). Dünya Tiyatrosu Tarihi I, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

TAYLOR, Millie (2012). Musical Theatre, Realism and Entertainment, Farnham, England: Ashgate Publising Limited.

ŞENER, Sevda (1998). Dünden Bu Güne Tiyatro Düşüncesi, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

SÖZEN, Mustafa (2008). “Anlatı Mesafesi-Anlatı Perspektifi Kavramları, Sinematografik Anlatı Ve Örnek Çözümlemeler”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, Zonguldak, Sayfa: 123–145

TUNCAY, Murat (1999). “Müzikalin Kısa Tarihi”, Mimesis, Sayı:7, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayfa: 360- 372.

BİLGE, Sitare (2011). “Müzikal Tiyatroda Oyunculuğun Diğer Temel Disiplinlerle Etkileşimi Ve Metodolojik Uygulamala- rı”, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.

TURAN, Onur (2009). “1980 Sonrası Müzikal Tiyatroda Yeni Yaklaşımlar Ve Megamüzikaller”, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.

JAMES, Jeremy. Intro To Musical Theatre, 22 Şubat 2012, http://www.slideshare.net/JeremyJames/musical-theatre- powerpoint?next_slideshow=1 (Erişim tarihi 01 Nisan 2016).

KENRICK, John. The Cyber Encylopedia Of Musical Theatre, Film & Television, http://musicals101.com/index.html (Eri- şim tarihi 01 Nisan 2016).

TÜRE, Ayşe. Kült Amerikan Müzikalleri, Hürriyet Agora, 19 Ocak 2011, http://Webarsiv.Hurriyet.Com.Tr/2001/01/19/285263.Asp (Erişim tarihi 15 Ekim 2015).