GİTAR EğİTİMİNDE BAŞLANGIÇ YAŞI VE KRİTİK DÖNEM OLGUSU

Ali ERİM
995

Öz


Müziğin insan hayatındaki önemi ve müzik eğitiminin bireye sağladığı katkılar düşünüldüğün- de; müzik eğitiminin temel bir unsuru olan çalgı eğitiminin önemi de ortaya çıkmaktadır. Gitar günümüzde çalgı eğitimi alanında yaygın bir şekilde kullanılmakta ve ilgi görmektedir. Bu ça- lışmada; gitar eğitiminde başlangıç yaşı, bu yaşın bireyin gelişimindeki kritik yaş dönemi içinde olmasının önemi ve olası varılabilecek hedefler tartışılmıştır. Sonuç olarak, 6 yaş öncesi kas geli- şimine katkıda bulunacak çalışmalar yapılmış ve ailenin de desteği alınmış ise; daha da önemlisi çocuğun müziğe ve özellikle de gitara ilgisi ortaya çıkmış ise, gitar eğitimine 6 yaş civarında başla- nabileceği yargısına varılmıştır. Diğer yandan, ilgi veya fiziksel gelişimin geç oluşması durumun- da, başlama yaşının 10-12 yaşına kadar çıkabileceği fakat bu yaşın kritik dönem içinde olmasına dikkat edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Referanslar


KAYNAKLAR

Aydın, A. (2004). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: Tek Ağaç Eylül Yayıncılık. Bacanlı, H. (2011). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Yayınevi.

Campbell, P. S. ve Kassner, C. S. (2014). Music in childhood (4. Edition). United States of America: Cengage Learning Publishing.

Demirezen, M. (2003). Yabancı dil ve anadil öğreniminde kritik dönemler, Dil Dergisi,118, 5-15.

Doğu, A. (2012). Gitarın genç dâhisi: Celil Refik Kaya. Düşünüyorum. Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni.

http://www.anadoluaydinlanma.org/Bulten/28-Dusunuyorum-Eylul-2012.pdf (erişim tarihi 1 Aralık 2015)

Elmas, Y. (2003). Sorularla gitar. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Göbelez, C. (1996). Çalgılar dünyasında keman. İstanbul: Liszt Müzikevi Yayınları.

Johnson, J. S. & Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive Psychology, 21, 60-99.

Johnson, J. S. & Newport, E. L. (1991). Critical period effects on universal properties of language: The status of subjacency in the acquisition of a second language. Cognition, 39, 215-258.

Kanneci, A. (2001). Gitar için beste yapmış Türk bestecilerinin eğitimi ve yapıtlarının uluslar arası gitar repertuarındaki yeri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı.

Lavicnac, A. (1939). Musiki terbiyesi (Çev.: Abdülhalik Denker). İstanbul: Kanaat Kitabevi.

Lenneberg, E. H. (1967). Biological foundations of language. New York, NY: Wiley.

Miche, M. (2002). Weaving music into young minds. United States of America: Thomson Learning Publishing. Patel, A. D. (2008). Music, language, and brain. USA: Oxfor University Press.

Saxton, M. (2010). Child language: Acquisition and development. London: Sage

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim (21. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.

Sorenson, H. (1968). Eğitim psikolojisi (Çev.: Gültekin Yazgan). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Tecimer-Kasap, B.(2005). Suzuki okulu metodu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (9), 115-128. Uçan, A. (2005). İnsan ve müzik insan ve sanat eğitimi. Ankara: Evrensel Müzikevi.

Ayrıca bkz.

https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Segovia (erişim tarihi 7 Aralık 2015) https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Bream (erişim tarihi 7 Aralık 2015) https://en.wikipedia.org/wiki/John_Williams_(guitarist) (erişim tarihi 7 Aralık 2015) https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Barrueco (erişim tarihi 7 Aralık 2015) https://en.wikipedia.org/wiki/Aniello_Desiderio (erişim tarihi 7 Aralık 2015) https://en.wikipedia.org/wiki/David_Russell_%28guitarist%29 (erişim tarihi 7 Aralık 2015)