MAN RAY, RAYOGRAM TEKNİğİ VE RESİM SANATINDA DEğİŞİMLER

Melis SUCUOĞLU
1.196

Öz


Fotoğrafın sanat dünyasına girmesi ile birlikte görünen gerçek birebir yansıtılmaya başlamış ve resim sanatı artık farklı arayışlar içerisine girmek zorunda kalmıştır. Klasik resim algısının kırıl- maya başladığı dönemlerde dada ile birlikte kolaj tekniği sanat tarihinde yerini almış gerçeküstücü yaklaşımı benimseyen sanatçıların kolaj, fotomontaj vb çalışmalar ortaya çıkarmasında fotoğraf yeni bir ifade biçimi olarak alternatif bir yol göstermiştir. Ressamlar, fotoğrafın sadece kopyalama ve çoğaltma üzerine teknik bir anlayışı benimsemesi yerine, çalışmalarında sanatsal bir ifade aracı olarak kullanılmasını tercih etmişlerdir. Fotoğraf sanatında da gerçeküstü bir yaklaşım oluşma- ya başlamış ve Man Ray keşfetmiş olduğu Rayogram tekniği ile farklı anlatım biçimleri ortaya koymuştur. Resimsel bir etkiye sahip olan bu teknik gerçeküstü fotoğraf tekniğinin de temellerini atmıştır. 
Referanslar


KAYNAKÇA

ALGÜL, Ali, (2014). Fotogramın Tarihçesi ve Güncel Yaklaşımlar, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fotoğraf Ve Video Anasanat Dalı Fotoğraf Ve Video Programı Bölümü, İstanbul.

ANTMEN, Ahu, (2012). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar., Sel Yayıncılık, İstanbul.

COMAY, Rebecca, (2013). Proust’tan Arta Kalanlar III, e-skop sanat dergisi.

KANBUROĞLU, Özer, (2004). A’dan Z’ye Fotoğraf, Say Yayınları, İstanbul.

OSKAY, Haluk, Arda, (2014). Fotoğrafın Tartışılan Gerçekliği ve Gerçeküstücülük, Ulakbilge, Cilt 2, Sayı 3.

SONTAG, Susan, (2008). Fotoğraf Üzerine, (Çev: Osman Akınhay), AgoraKitaplığı, İstanbul.

YUVARLAK, Şeniz, (2014). Alternatif Fotoğraf Üretim Yöntemleri Bağlamında Fotogram, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü Plastik Sanatlar Anasanat Dalı, Kocaeli.

UZUN, Ebru, Ceren, (2007). Dönemin Sanat Akımları İçinde Man Ray ve Fotoğrafçı Kimliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fotoğraf Anasanat Dalı Fotoğraf Programı, İstanbul.

TURAN, E., GÖKTAN, Ç., ÇETİN, C., KANBUROĞLU, Ö., (2012), Fotoğraf Tarihi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eski- şehir.

TURAN, Ergün, (2012). William Henry FoxTalbot ve Negatif - Pozitif Yöntemi, Fotoğraf Dergisi, Sayı 102, Nisan-Mayıs, İstanbul.

TOPÇUOĞLU, Nazif, (1992). İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Elektronik Kaynaklar

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, (2006). Man Ray (1890 - 1976) http://www.ilefarsiv.com/fotograf/yazi_10.html (Erişim: 04/10/2015)

Görsel Kaynaklar

Görsel 1: http://www.photo-museum.org/(07/05/2016)

Görsel 2: http://flyeschool.com/photographer/thomas-wedgwood (07/05/2016)

Görsel 3: http://www.pada.net/members/memPicFull.php/24/207(Erişim: 04/10/2015) Görsel 4: http://www.moma.org/collection/works/50006?locale=en(07/05/2016)

Görsel 5: http://artblart.com/tag/man-ray-rayograph-1925/(Erişim: 04/10/2015) Görsel 6: http://www.moma.org/collection/works/55671?locale=en(Erişim: 04/10/2015) Görsel 7: http://www.moma.org/collection/works/46405?locale=en(Erişim: 04/10/2015) Görsel 8: http://www.moma.org/collection/works/46483?locale=en(Erişim: 06/10/2015) Görsel 9: http://www.moma.org/collection/works/49568?locale=en(Erişim: 06/10/2015)