İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI

Yüksel Göğebakan
1.533 358

Öz


Semavi dinlere ait kutsal kitaplarda yer almasının yanında birçok pagan dinlerde de Tufan miti görmek mümkündür. Kültürel ve dinsel bir nitelik taşıyan bu inancın elbette ki sanatsal yansımalarının olması da kaçınılmazdır. İşte bu çalışmada farklı dinlerde yer alan Tufan miti ilgili bir bilgilendirme yapılmış ve bununla birlikte dünyanın birçok yerinde toplumlar tarafından kabul görmüş olan bu ortak mitin resim sanatı içerisindeki yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken de konu ile ilgili çok fazla örnek içerisinden, çağının özelliklerini yansıtan belirli sayıda eserle çalışma sınırlı tutulmuştur.


Tam metin:

PDF


Referanslar


And, M. (2012). Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası, İstanbul: YKY.

Art Book. (2000). Michelangelo. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Büyük Larousse-6. (1986). Dali. İstanbul: Milliyet Gazetecilik A.Ş.

Gezgin, D.(2009). Su Mitosları, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Graves, R. (2012). Yunan Mitleri, İstanbul: Say Yayıncılık.

Kınay, C. (1993). Sanat Tarihi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Korkmaz, M. (2012). Mitoloji Sözlüğü, Ankara: Alter Yayıncılık.

Mahir, B. (2004). Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

NTV (2012). Başvuru Kitapları Mitoloji, Yayına Hazırlayan: Emre Ergüven, İstanbul: NTV Yayınları.

Pala, İ. (2009). Dört Güzeller (Toprak, Su, Hava, Ateş), İstanbul: Kapı Yayınları.

Renda, G. (1989). Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, İstanbul: Tiglat Basımevi.

Rona, Z. (1997a). “Bassano”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi-1, İstanbul: YEM Yayın.

Rona, Z. (1997b). “Michelangelo”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi-2, İstanbul: YEM Yayın.

Seyidoğlu, B. (2007). Sel Mitleri, Milli Folklor, Yıl: 19, Sayı: 76, s. 26-29.

Tanındı, Z. (1984). Siyer-i Nebi İslam Tasvir Sanatında Hz. Muhammed’in Hayatı, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.

Tansuğ, S. (1993). Resim Sanatının Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Tez, Z. (2008). Mitolojinin Kültürel Tarihi, İstanbul: Doruk.

Tükel, U. (1997a). “Jan BRUEGEL”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi-1, İstanbul: YEM Yayın.

Tükel, U. (1997b). “Dali, SALVADOR”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi-1, İstanbul: YEM Yayın.