Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Çalışan Akademik Personelin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Düzeylerinin İncelenmesi

Muhammed M. ATAKAN, Adnan ERSOY
2.666 484

Öz


Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin çeşitli üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile spor bilimleri fakültelerinde görev yapan akademik personelin kurumlarına olan bağlılıklarını ve kurum içerisinde algıladıkları adaletin incelenmesi ile örgütsel bağlılık ve algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışmaya toplam 320 akademisyen gönüllü olarak katılmıştır (250 Erkek- 70 Kadın). Çalışmada veri toplama aracı olarak, Allen ve Meyer (1991) tarafından geliştirilen ve Wasti (2001) tarafından geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılan örgütsel bağlılık envanteri ile Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve Gürbüz ile Mert (2009) tarafından geçerlilik güvenirlilik analizi yapılan örgütsel adalet envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiye bakmak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız değişkenler t-testi ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişki belirlemek için ise Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre akademik personelin örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları yaş ve unvan değişkenine göre istatiksel olarak farklılaşırken, cinsiyet, medeni hal ve çalışma süresi değişkenlerine göre ise farklılık göstertmemektedir. Ayrıca korelasyon analizi sonucuna göre de örgütsel bağlılık ile örgütsel adalet arasında pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Bağlılık; Adalet; Örgüt; Spor Bilimleri

Tam metin:

PDF


Kaynaklar


Allen NJ. (2003). Examining organizational commitment in China. Journal of Vocational Behavior, 62, 511-515.

Ali N, Jan S. (2012). Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment and Turnover Intentions amongst Medical Representatives of Pharmaceuticals Companies of Pakistan. Journal of Managerial Sciences, 6, 202-212.

Al-Zu’bi AH. (2010). A Study of Relationship between Organizational Justice and Job Satisfaction. International Journal of Business and Management, 5, 102-109.

Angel HL, Perry, JL. (1981). An Empiricial Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness. Administrative Science Quarterly, 26, 1-14.

Ayobami AP, Eugene OO. (2013). Impact of Perceived Organizational Justice on Organizational Commitment of a Food and Beverage Firm in Nigeria. International Journal of Humanities and Social Science, 3, 207-218.

Bakhski A, Kumar K, Rani E. (2009). Organizational Justice Perceptions as Predictor of Job Satisfaction and Organization Commitment. International Journal of Business and Management, 4, 145-154.

Batool S. (2013). Developing Organizational Commitment and Organizational Justice to Amplify Organizational Citizenship Behavior in Banking Sector. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 7, 646-655.

Burns WR, Dipola MF. (2013). A Study of Organizational Justice, Organizational Citizenship Behavior, and Student Achievement in High School. American Secondary Education, 42, 4-23.

Colquitt JA. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure. Journal of Applied Psychology, 86, 386-400.

Cohen-Charash Y, Spector PE. (2002). The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86, 278-321.

Cheng SY. (2014). The mediating role of organizational justice on the relationship between administrative performance appraisal practices and organizational commitment. The International Journal of Human Resource Management, 25, 1131-1148.

Dhar RL. (2015). Service quality and the training of employees: The mediating role of organizational commitment. Tourism Management, 46, 419-430.

Dusterhoff C, Cunningham B, MacGregor JN. (2014). The Effects of Performance Rating, Leader–Member Exchange, Perceived Utility, and Organizational Justice on Performanc Appraisal Satisfaction: Applying a Moral Judgment Perspective. Journal of Business Ethics, 119, 265-273.

Elizur D, Koslowsky M. (2001). Values and Organizational Commitment. International Journal of Management, 22, 593-599.

Ghafourian J. (2014). A study on the effect of organizational justice on organizational citizenship and organizational commitment. Management Science Letters, 4,21-24.

Greenberg J. (2005). Managing Behavior in Organization. New Jersey: Prentice Hall.

Gürbüz S, Mert İS. (2009). Örgütsel Adalet Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Uygulaması: Kamuda Görgül Bir Çalışma. Amme İdare Dergisi, 3, 117-139.

Ha JP, Ha J. (2015). Organizational justice–affective commitment relationship in a team sport setting: The moderating effect of group cohesion. Journal of Management and Organization, 21- 107-124.

Huang XY, Wang Q. (2015). A Research on the Influential Factors to Organizational Commitment in IT Industry. Atlantis Press.

İbrahim ME, Perez AO. (2014). Effects of Organizational Justice, Employee Satisfaction, and Gender on Employees’ Commitment: Evidence from the UAE, International Journal of Business and Management, 9, 45-59.

Jackson PR. (2004). Employee commitment to quality: Its conceptualization and measurement. International Journal of Quality and Reliability Management, 7, 714- 730.

Jiang Z, Gollan PJ, Brooks G. (2015). Moderation of Doing And Mastery Orientations in Relationships Among Justice, Commitment and Trust. Emerald Insight, 22, 42-67.

Johnson R, Selenta C, Lord R. (2006). When Organizational Justice and The Self-Concept Meet: Consequences for the Organization and Its Members. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 99, 175-201.

Karadağ A, Karadağ TF, Atalay A, Yücel AS. (2013). Bazı Demogrfik Özelliklerin Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4, 88-103.

Karadağ M, Teke A, Demir C. (2011). GATA’da Görevli Akademik Yönetici Personelin Örgütsel Bağlılık ve Örgütten Ayrılma Düşünceleri Üzerine Bir İnceleme. Gülhane Tıp Dergisi, 53, 162-169.

Kurşunoğlu A, Bakay E, Tanrıöğen A. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 101-115.

Khan SK, Rashid MZA. (2012). The Mediating Effect of Organizational Commitment in the Organizational Culture, Leadership and Organizational Justice Relationship with Organizational Citizenship Behavior: A Study of Academicians in Private Higher Learning Institutions in Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 8, 83-91.

Mathews BP, Shepherd JL. (2002). Dimensionality of Cook and Wall’s (1980) British Organizational Commitment Scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75, 369-375.

McCunn LJ. Gifford R. (2012). Do green offices affect employee engagement and environmental motivation?. Health Environments Research and Design Journal, 7, 102-113.

Meyer JF, Allen NJ. (1991). A Three-component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.

Meyer JP, Allen NJ, Smith CA. (1993). Commitment to Organization and Occupations: Extension and Test of A Three- Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology, 4, 538-551.

Moon TW, Hur WM, Ko SH, Kim JW, Yoon SW. (2014). Relations to organizational justice and affective organizational commitment. Emerald Insight, 19,49-72.

Northcraft GB, Neale MA. (1990). Organizational Behavior: A Management Challenge. USA: The Dryden Press.

Olkkonen ME, Lipponen J. (2006). Relationships Between Organizational Justice, Identification With Organization and Work Unit, And Group Related Outcomes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100, 202-215.

Permarupan PY, Saufi RA, Kasim RSR, Balakrishnan B. (2013). The Impact of Organizational Climate on Employee’s Work Passion and Organizational Commitment. Social and Behavioral Sciences, 107, 88- 95.

Phipps STA, Prieto LC, Ndinguri EN. (2013). Understanding The Impact Of Employee Involvement On Organizational Productivity: The Moderating Role Of Organizational Commitment. Journal Of Organizational Culture, Communications and Conflict, 17, 107-120.

Porter LW, Steers RM, Mowday RT, Boulian, PV. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among Psychiatric Technicians. Journal of Applied Psychology, 59, 603-609.

Pierro A, Raven BH, Amato C, Belanger JJ. (2013). Bases Of Social Power, Leadership Styles, and Organizational Commitment, International Journal of Psychology, 48, 1122-1134.

Raja G, Krishnan VR. (2014). Relationship Between Organisational Justice and Commitment: Role of Leader-Member Exchange. International Journal on Leadership, 2, 10-22.

Raluca R. (2013). Affective Organizational Commitment, Continuance Organizational Commitment or Normative Organizational Commitment. Revista Academiei Fortelor Terestre, 70, 192-197.

Raza K, Rana NA, Qadir M, Rana AM. (2013). Relationship Between Distributive, Procedural Justice and Organizational Commitment: An Empirical Analysis on Public Sector of Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research, 6, 878-883.

Schusterschitz C, Geser W, Nöhammer E, Stummer H. (2011). Securely Attached, Strongly Committed? On the Influence ofAttachment Orientations on Organizational Commitment. German Journal of Research in Human Resource Management, 4, 335-355.

Schermerhorn JR, Hunt JG. (1994). Osborn Managing Organizational Behavior. Mcgraw-Hill Book Co.,Newyork.

Ting SC. (2014). Organizational Justice Influences Foci Commitment of Teachers via Trust. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 7, 78-92.

Türkiye Felsefe Kurumu. (2001). Adalet Kavramı. Ankara: Metaksan Anonim Şirketi.

Velickovic VM, Visnjic A, Jovic S, Radulovic O, Sargic C, Mihajlovic J ve diğ. (2014). Organizational Commitment And Job Satisfaction Among Nurses in Serbia: A Factor Analysis. Nurs Outlook, 62, 415-427.

Ware HW, Kitsantas A. (2011). Predicting Teacher Commitment Using Principal and Teacher Efficacy Variables: An HLM Aproch. The Journal of Education Research, 104, 183-193.

Wasti SA. (2001). 8. Ulusal Yönetim Kongresi: Meyer ve Allenin Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Geçerlilik