Türkiye’nin Sportif Başarı Açısından Değerlendirilmesi: Bakü Avrupa Oyunları Örneği

Merve ALTUN, Settar KOÇAK
4.074 1.213

Öz


Rekabetin giderek arttığı günümüz spor dünyasında, uluslararası müsabakalarda elde edilen başarılar, tüm dünyada büyük yankı uyandırmaktadır. Sporun toplum üzerindeki etkisini artırması ve medyanın her geçen gün spora daha fazla ilgi göstermesi, bu müsabakaların önemini giderek artırarak, başarılı ülkeler için gurur ve prestij kaynağı oluşturmaktadır. Literatürde birçok araştırma, Olimpiyatlar gibi üst düzey müsabakalarda elde edilen başarıları etkileyen faktörleri ortaya koymuştur. Genel olarak, nüfus ve ekonomik şartlar gibi faktörlerin sportif başarıda etkisi olmakla birlikte, ülkeler arasında rekabetin artması, özellikle elit sporcu yetiştirme ve geliştirmede stratejik yöntemlerin kullanılmasına olan ihtiyacı artırmıştır. Makro düzeyde etkisi olan faktörlerden farklı olarak, hükümetler tarafından kontrol edilebilir ve değiştirilebilir, sporda uzun vadeli başarı getirebilecek sistem ve politikaların geliştirilmesi, bu noktada büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada, Türkiye’nin Bakü’de düzenlenmiş olan 1. Avrupa Oyunları’nda göstermiş olduğu sportif performansını, literatürdeki araştırmalar ışığında ve kendi spor sistemine göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’nin uluslararası düzeyde sportif başarıyı yakalayabilmesi için ülkedeki bireylerin spordan en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan, bilimsel gerçekliklere ve kültürel farklılıklara dayandırılmış geliştirilebilir ve uygulanabilir spor politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler


Sportif başarı; Spor politikaları; Uluslararası müsabakalar

Tam metin:

PDF


Kaynaklar


Arabacı R. (2008). Olimpiyatlar için sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirme projesi II. aşama sonuçlarının incelenmesi. Nwsa:Sports Sciences, 3(2), 86-98.

Arslan B, Koca C. (2006). Kadın sporcuların yer aldığı günlük gazete haberlerinin sunum biçimine dair bir inceleme. Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 01-10.

Avcı M. (2012). Spor federasyonlarının hukukî niteliği, idarî teskilât içindeki konumu ve bağımsızlığı sorunu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 70 (2), 3-20.

Ayan V, Mülazımoğlu O. (2010). Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8-10 yaş grubu kız çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara Örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 152-159.

Baku 2015, 1st European Games, Medals (2015). 3 Temmuz 2015, http://www.baku2015.com/medals/index.html

Bernard AB. (2008). Going for the gold: who will win the 2008 olympic games in beijing. Tuck School of Business at Dartmouth, Hanover, NH 03755,

Bernard AB, Busse MR. (2004). Who wins the olympic games: economic resources and medal totals. Review of Economics and Statistics, 86(1), 413-417.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. (2014). UNDP İnsani Gelişme Endeksi 5Ağustos2015, http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr-2014.html

Çolakoğlu T, Erturan EE. (2009). Spor federasyonlarının özerkleşmeleri ve hukuksal boyutunda spor hukuku gereksinimleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 323-335.

De Bosscher V, De Knop P, Heyndels B. (2003). Comparing relative sporting success among countries: Create equal opportunities in sport. Journal of Comparative Physical Education and Sport, 3(3), 109- 120.

De Bosscher V, De Knop P, Van Bottenburg M, Shibli S. (2006). A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to international sporting success. European Sport Management Quarterly, 6(2), 185-215.

De Bosscher V, De Knop P, Van Bottenburg M, Shibli S, Bingham J. (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review, 12(3), 113-136.

Erkiner K. (2013). Spor yönetiminin sorunları. İktisadi Araştırmalar Vakfı Konferansı, http://www.sporhukuku.org/dosyalar/metin-erkiner-IAV.pdf

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü. (2008). Spor şurası, alt komisyon toplantı raporları. 18-19 Haziran 2008. Ankara, 46. 16. Gratton C. (1990). The production of Olympic champions: International comparisons. Sport in Society Policy, Politics and Culture, 50-64.

Houlihan B, Green M. (2009). Modernization and sport: The reform of Sport England and UK Sport. Public administration, 87(3), 678-698.

İmamoğlu SH. (2009). Spor sponsorluğuna ilişkin hukuki düzenleme üzerine bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 58(1), 63-96.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Toplumsal Raporlar (2012). Türkiye’nin spor bütçesi: Madalyanın maliyeti yüksek. 12 Temuz 2015, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/faaliyetraporu2012/12%20toplumsal%20raporlar.pdf

Jayantha K, Ubayachandra EG. (2015). Going for gold medals: factors affecting Olympic performance, International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP), 5(6),1-7.

Johnson D, Ali A. (2004). A tale of two seasons: participation and medalcounts at the summer and winter Olympic Games, Social Science Quarterly, 85, 974-993.

Karademir, T, Çoban, B. (2009). Sporcu Yetenek Seçiminde Sponsorluğa Farklı Bir Yaklaşım. NWSA: Sports Sciences, 4(2), 104-114.

Karahüseyinoğlu MF, Ramazanoğlu MO, Demirel ET, Altungül O, Ramazanoğlu F. (2005). Sporun toplumsal boyutlarının değerlendirilmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmalar,153-157

Koca C. (2006). Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyet ilişkileri. Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 81-99.

Koca C, Bulgu N. (2005). Spor ve toplumsal cinsiyet: Genel bir bakış. Toplum ve Bilim, 103, 163-184.

Leeds EM, Leeds MA. (2012). Gold, Silver, and Bronze: Determining National Success in Men’s and Women’s Summer Olympic Events. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 279-292.

Lui H, Suen W. (2008). Men, money, and medals: an econometric analysis of the Olympic Games, Pacific Economic Review, 13, 1-16.

Morton RH. (2002). Who won the Sydney 2000 Olympics?: An allometric approach. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 51(2), 147- 155.

Otamendi J, Doncel LM. (2014). Medal shares in Winter Olympic Games by sport: socioeconomic analysis after Vancouver 2010. Social Science Quarterly, 95(2).

Özbey S, Güzel, P. (2011) Olimpik Hareket ve Kadın. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(25), 1-18.

Özsoy S. (2008). Türk spor medyasında kadın. Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 201-219.

Population Reference Bureau. (2014). World Population. http://www.prb.org/pdf14/2014-worldpopulation-data-sheet_eng.pdf

Rathke A, Woitek U. (2007). Economics and Olympics: An efficiency analysis. Institute for Empirical Research in Economics, Working Paper No. 313,

Seiler S. (2013). Evaluating the (your country here) Olympic medal count. International Journal of Sports Physiology and Performance, 8(2), 203-210

Sevimli D. (2015). Sporda yetenek gelişiminin yönetim süreci. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 1-9.

T.B.M.M., Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. (2011). Spor kulüplerinin sorunları ile sporda şiddet sorunu. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/denetim/spor/belgeler/ss733_spor_araskom.pdf

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2015). 11 Mayıs 2015, http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/42005/turksporunun-gelecegi-onlara-emanet.aspx

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2009). Bağımsız spor federasyonları (bsf) muhasebe ve bütçe uygulamaları yönergesi. 02 Ağustos 2015, https://sgm.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/SGM/Birimler/SporFaaliyetleri/Bağımsız_Spor_ Federasyonları_Bütçe_Uygulama_Yönergesi.doc

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2015). 2015 yılı performans programı, politikalar. http://www.gsb.gov.tr/Public/Edit/files/2015-yili-performans-programi.pdf

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı. İstatistikler, federasyonlara göre sporcular. http://sgm.gsb.gov.tr/RaporListesi/1/FederasyonlaraGoreSporcular.aspx

T.C. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü. İstatistikler, sporcu sayıları 2007-2014. 08 Ağustos 2015, http://sgm.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/SGM/kurumsal/istatistikler/SPORCU%20SAYILARI%202007-2014.pdf

T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014). Uluslararası ekonomik göstergeler raporu. 21 Temmuz 2015, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/635/Uluslararas%C4%B1%20Ekonomik%20G%C3%B6stergeler%202014.pdf

T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Spor Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 15 Ağustos 2015, http://www.onuncuplan.gov.tr/Belgeler/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1%20%C3%96%C4%B0K%20El%20Kitab%C4%B1.pdf

The World Bank. (2014). Fertility rate, total (births per woman). 21 Temmuz 2015, http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?page=2

TRT Spor. (2015). 10 Ocak 2016, http://www.trtspor.com/haber/diger-sporlar/olimpiyat-oyunlari/rionunprovasi-kotu-gecti-99683.html

Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2007-2014, 8 Ağustos 2015, http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul

Türkiye İstatistik Kurumu. (2013). İstatistiklerle Gençlik. 10 Ağustos 2015, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16055

Pfau WD. (2006). Predicting the medal wins by country at the 2006 winter Olympic games: An econometrics approach. Korean Economic Review, 22(2), 233-247.

Wicker P, Prinz J, Von HT. (2012). Estimating the value of national sporting success. Sport Management Review, 15(2), 200-210.

Yaprak P, Amman MT. (2009). Sporda kadınlar ve sorunları. Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 39-49

Yüce A, Sunay H. (2013). Türk sporuna ilişkin nicel gelişimin dönemsel olarak incelenmesi ve bazı ülkelerle karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi, 11 (2), 95-103