FAALİYET DENETİMİNİN AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASINDAKİ ROLÜ: BİR ŞİRKET UYGULAMASI

Mehmet Özbirecikli, Yunus Karaömer
2.262 557

Öz


Bu çalışmanın amacı, bir aile şirketinde gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin; finansal başarı, müşteri memnuniyeti, süreç geliştirme, öğrenme ve gelişme unsurları açısından performans ölçümünü içeren faaliyet denetimi uygulamalarının, şirketin kurumsallaşma sürecine sağladığı katkıların bir şirket uygulaması çerçevesinde ortaya konulmasıdır. Çalışmada öncelikle çalışma ile ilgili temel kavramlara, daha sonra da bir şirkette gerçekleştirilen faaliyet denetimine ana hatlarıyla yer verilmektedir. Çalışmada, kurumsal yönetim ilkelerinin içeriği dikkate alındığında, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin farklı boyutlarda gerçekleştirilen performans ölçümü ile üretilen bilgilerin, şirketin kurumsallaşma sürecine katkı sağlayacak nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

Tam metin:

PDF