KEYNEZYEN TEORİYE ÇAĞDAŞ KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR

Cuma Çataloluk
2.171 373

Öz


Çalışmada Keynez ve taraftarlarının temel ekonomik anlayışları ve ekonomik sorunlara yönelik görüşleri incelenmiştir. 1929 yılında yaşanan ekonomik krizden kurtulmak amacıyla girişilen çabaların sonucunda, Keynez’in geliştirip ortaya koyduğu  ”Keynezyen Ekonomi Teorisi” diye anılan görüş döneme ve daha sonraki sürece damgasını vurmuştur.  Keynez’in fikirlerinden etkilenen bir takım iktisatçılar söz konusu olmuş ve bunlara “Keynezçi İktisatçılar” denilmiştir. Keynezyenler diye anılan bu grup daha sonraki süreçte ortaya çıkan ekonomik sorunlara karşı, benzer çözüm önerileri getirmişlerdir. Onların ekonomik anlayışının gereği olarak devletin ekonomiye müdahalesi öngörülmüştür. Keynezyen görüş taraftarları ekonomide etkin kaynak kullanımının ve ekonomik istikrarın sağlanması için devletin düzenleyici ve yönlendirici kararlar almasını savunmuşlardır. Bu makalede öncelikle ve sırasıyla Keynez’in ekonomik ve maliye anlayışını içeren ekonomi teorisi ele alınmıştır. Ayrıca çalışmada onun ölümü sonrasında görüşlerini benimseyenler, sırasıyla Neo-Klasik Keynezçi Yaklaşım (Neo Walrasian Denge Analizi), Dengesizlik Keynezçiliği Yaklaşımı (Anti-Walrasian Keynezyen İktisat), Yeni Cambridge Keynezçiliği Yaklaşımı, Post-Keynezyen Yaklaşım ve onların önemli temsilcisi olan Kaldor’un yaklaşımı ele alınmıştır.


Tam metin:

PDF