Antalya İlinde Kesme Çiçek Seralarında Bulunan Zararlı Böcek ve Akar Türleri

Zeliha TIRAŞ, Bülent YAŞAR
3.635 598

Öz


Antalya ili ve ilçelerinde 2014-2015 yıllarında yürütülen bu çalışmada 28 serada 13 kesme çiçek türünde Insecta sınıfına ait 64 tür ve Arachnida sınıfına ait bir tür saptanmıştır. Elde edilen 16 türün kesme çiçeklerde ekonomik düzeyde zararlı, beş türün ise ana zararlı olduğu belirlenmiştir. Önem sırasına göre bu türler; Tetranychus urticae Koch, Frankliniella occidentalis Pergande, Bemisia tabaci Gennadius, Helicoverpa armigera Hübner ve Spodoptera littoralis Boisduval’dir. T. urticae ve F. occidentalis çalışma yapılan tüm ilçelerdeki kesme çiçek seralarında saptanmıştır. F. occidentalis dokuz, H. armigera yedi, T. urticae üç, B.tabaci iki ve S. littoralis iki farklı kesme çiçek türü üzerinde saptanmıştır.

Anahtar kelimeler


Kesme çiçek; Tetranychus urticae; Frankliniella occidentalis; Bemisia tabaci; Helicoverpa armigera; Spodoptera littoralis

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.99007

Referanslar


[1] Hekimoğlu, B., Altındeğer, M., 2012. Süs Bitkileri (Endüstrisi) Sektör Raporu. http:/samsun.tarim.gov.tr/Belgeler/Yayinlar/Tarimsal_strateji/sus_bitkileri_endustrisi_sektor_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 01.06.2015).

[2] Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB), 2014. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2014 Yılı Faaliyet Raporu. http://www.OAIB.org.tr/UserFiles/Report/c6965c0293374413913f1d999b10d04d.pdf (Erişim Tarihi: 01.06.2015).

[3] Taşçıoğlu, Y., Sayın, C., 2005. Türkiye’de Kesme Çiçek Üretim ve İhracat Yapısı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(3), 343-354.

[4] Kazaz, S., Karagüzel, Ö., Kaya A.S., Aydınşakir, K., Erken, K., Erken S., Gülbağ, F., Zeybekoğlu, E., Haspolat, G., Hocagil, M., Saraç, Y.İ., Bozdoğan, E., Altun, B., Aslay, M., Rastgeldi, U., 2013. Türkiye Kesme Çiçek Sektörünün Ürün Desenlerine Göre İller ve Bölgeler Düzeyindeki Durumu. V. Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs, Yalova, 276-282.

[5] Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015. Bitkisel Üretim İstatistikleri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (Erişim tarihi: 03.06.2015).

[6] Tuncer, C., Aker, O., 2015. Önemli Süs Bitkileri Zararlıları.http://www.turktob.org.tr/upload/dergi/14/46-51.pdf (Erişim Tarihi: 03.06.2015).

[7] Atakan, E., Tunç, İ., 2004. Adana İlinde Yoncada Thysanoptera Faunası ve Bazı Önemli Türlerin ve Predatör Böceklerin Populasyon Değişimleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28(3), 181-192.

[8] Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), 2008. Gerbera Yetiştiriciliği.http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bahcecilik/moduller/gerbera_yetistiriciligi.pdf (Erişim Tarihi: 08.06.2016).

[9] Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 2015. Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları. http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler.pdf (Erişim Tarihi: 09.06.2016).

[10] Özdemir, I., Toros, S., 1997. Ankara Parklarında Mevsimlik Süs Bitkilerinde Zararlı Aphidoidea (Homoptera) Türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 21 (4), 283-298.

[11] Ülgentürk, S., 1998. Ankara İli Park ve Süs Bitkilerinde Zararlı Coccidae (Homoptera; Coccoidae) Türleri ve Bunlardan Fulecanium ciliatum (Douglas) ın Biyo-Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 212s, Ankara.

[12] Ülgentürk, S., Toros, S., 2000. Park Bitkilerinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Türlerinin Parazitoit ve Predatörleri Üzerinde Ön Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (4), 106-110.

[13] Uysal, C., Çobanoğlu, S., Ökten, M., E., 2001. Ankara Parklarında Zarar Yapan Tetranychoidea (Acarina: Prostigmata) Türleri ve Konukçularının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 25(2), 147-160.

[14] Sönmezyıldız, H., 2006. Bartın Yöresinde Fidanlarda ve Süs Bitkilerinde Zarar Yapan Böcekler. Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 156s, Zonguldak.

[15] Aydın, N., 2005. Niğde İli Süs Bitkilerinde Bulunan Aphidoidea (Homoptera) Türlerinin Belirlenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 71s, Niğde.

[16] Cebeci, H., 2005. Süs Bitkilerinden Crataegus monogyna Jacq.'larda Zarar Yapan Bazı Lepidoptera Türleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 55 (1), 112-120.

[17] Denizhan, E., 2007. Ankara İlinde Park ve Süs Bitkilerinde Eriophyoidea (Acarina) Türleri, Konukçuları, Yaygınlıkları Ve Doğal Düşmanlarının Saptanması İle Zararlı Aculus schlechtendali (Nalepa,1892)’nin Populasyon Gelişimi Üzerine Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 267s, Ankara.

[18] Demirözer, O., 2008. Isparta İli Yağ Gülü (Rosa Damascena Miller) Üretim Alanlarında Bulunan Zararlılar, Yayılışları, Doğal Düşmanları ve Önemlilerinin Populasyon Değişimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 152s, Isparta.

[19] Ülgentürk, S., Şahin, Ö., Kaydan, M.B., 2008. İstanbul İli Yeşil Alan Bitkilerinde Bulunan Coccoidea (Hemiptera) Türleri. Bitki Koruma Bülteni, 48(1), 1-18.

[20] Atakan, E., 2011. Adana İlinde Merkez Parklarında Bazı Süs Bitkilerinde Bulunan Thysanoptera (Trips) Türleri.Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş, 183-183.

[21] Küçükçakal Ü., 2011. Isparta İli Park ve Süs Bitkilerinde Zarar Yapan Diaspididae Familyasına Ait Türlerden (Homoptera: Coccoidea) Saptanması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 92s, Isparta.

[22] Güleç, G., 2011. Antalya Şehri Park Alanlarında Aphidoidea (Hemiptera) Türlerinin Saptanması Ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 325s, Ankara.

[23] Keçecioğlu, O., Madanlar N., 2001. Antalya İlinde Örtüaltı Karanfil Yetiştiriciliğinde Batı Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)'e Uygulanan Bazı İlaçların Etkileri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 26 (2), 147-154.

[24] Özdemir, I., 2004. Ankara İlinde Otsu Bitkilerde Aphidoidea Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 188s, Ankara.

[25] Çıraklı, A., Görür, G., Işık, M., 2008. Denizli İl Merkezinde Belirlenen Afit (Hemiptera: Aphididae) Türleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (44), 12-18.

[26] Efil, L., Özgür, O., Efil, F., Keçeci, M., 2015. Akdeniz Bölgesi Süs Bitkileri Alanlarında Yeni Bir Zararlı Duponchelia fovealis Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)’in Zararı, Bulaşıklılık Oranı ve Populasyon Değişimi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2 (2), 220-225.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529