Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliğinin İncelenmesi

Mustafa Evren ERŞAHİN, Recep Kaan DERELİ, Hale ÖZGÜN, Zehra (AYNUR) AKMIRZA, İzzet ÖZTÜRK
2.211 689

Öz


Bu çalışmada, evsel atıksu arıtımı yapan beş adet tam ölçekli tesisin enerji verimliliği incelenmiştir. İncelenen tesisler ön çökeltim prosesi olmayan ve nutrient giderimi yapan aktif çamur proseslerinden oluşmakta olup, eşdeğer nüfusları 33300-343000 kişi aralığında değişmektedir. Tesis işletme verileri ve mevcut ekipman güçleri incelenerek ünite bazlı enerji kullanımlarının hesaplanmasına yönelik bir sistematik geliştirilmiştir. Tesislerin özgül enerji tüketimleri belirlenerek birbirleriyle kıyaslanmıştır. Tesislerde eşdeğer nüfus başına ve arıtılan atıksu debisi başına özgül enerji tüketimleri sırasıyla 28,6-54,3 kW-saat/kişi.yıl ve 0,24-0,42 kW-saat/m3 aralığında değişmektedir. İncelenen tesislerde üretilen fazla çamurun anaerobik olarak çürütülmesi halinde, tesislerde kullanılan elektrik enerjisinin %19-37’sinin geri kazanılabileceği belirlenmiştir. Bu şekilde işletme giderlerinin en önemli bileşenlerini oluşturan enerji ve çamur bertaraf maliyetlerinde azalma sağlanabilecektir.

Anahtar kelimeler


Aktif çamur; Anaerobik çürütme; Atıksu arıtma tesisi; Enerji verimliliği; Nutrient giderimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.78149

Referanslar


[1] Henze, M., van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G.A., Brdjanovic D. 2008. Biological Wastewater Treatment: Principles, Modeling and Design. IWA Publishing, Cambridge University Press, İngiltere.

[2] Tchobanoglous, G., Stensel, H.D., Tsuchihashi, R., Burton, F., Abu-Orf, M., Bowden, G., Pfrang, W. 2014. Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery. 5. baskı, Metcalf-Eddy/Aecom, McGraw-Hill, Singapur.

[3] Öztürk, İ., Dereli, R.K., Ersahin, M.E. 2015. Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği ve İyi İşletim Pratikleri. İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi-5, İstanbul, ISBN 978-605-63269-2-9.

[4] Lingsten, A., Lundkvist, M., Hellström, D., Balmer, P. 2008. Description of the Current Energy Use in Water and Wastewater Systems in Sweden (in Swedish). The Swedish Water & Wastewater Association, SWWA, Stockholm, İsveç http://www.svensktvatten.se.

[5] Aynur, Z. 2014. Atıksu arıtma tesislerinde enerji verimliliğinin incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 151s, İstanbul.

[6] Olsson, G. 2012. Water and Energy Threats and Opportunuties. IWA Publishing, Londra, İngiltere.

[7] Wett, B., Dengg, J. 2006. Process- and Operation Optimization Exemplified by Case Study WWTP Strass (in German). Wiener Mitteilungen, 195(2006), 253-288.

[8] Jenkins, D., Wanner, J. 2014. Activated Sludge-100 Years and Counting. IWA Publishing, Londra, İngiltere.

[9] ATV 131E, 2000. Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants. GFA Publishing Company of ATV-DVWK Water, Wastewater and Waste (ISBN 3-935669-96-8).

[10] Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Resmi Gazete: 20.03.2010 – 27527.

[11] Öztürk, İ. 2007. Havasız Arıtmanın Esasları, Anaerobik Arıtma ve Uygulamaları. Su Vakfı Yayınları, İstanbul, ISBN 978-975-6455-30-2.

[12] MURL – Ministry for Environment, Nature Protection, Agriculture & Consumer Protection in the German State of North Rhine Westphalia, 1999. Energy in WWTPs (in German). Düsseldorf, Almanya.

[13] VASS – Swedish Water Association online database (in Swedish).

[14] Jonasson, M. 2007. Energy Benchmark for Wastewater Treatment Process - A Comparision between Sweden and Austria. Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529