Dinar Karakuyu Sulaması Sahası Tarımsal İşletmelerinin Doğrusal Programlama Yöntemi Kullanılarak Ürün Desenlerinin Planlanması

Kutlan UZUNKAYA, Mevlüt GÜL
1.626 352

Öz


Bu araştırmanın ana amacı, Afyonkarahisar ilinde Dinar Karakuyu Sulama Rehabilitasyon projesi kapsamına giren köylerdeki bitkisel ürün yetiştiriciliği yapan işletmelerin optimum ürün planını ortaya koymaktır. Bu çerçeve veriler, anket yöntemi ile ilgili bölgedeki işletmelerden elde edilmiştir. İşletmelerin maliyet analizinde tek ürün bütçe analizi kullanılmış, brüt kar, ürünler bazında iş gücü, bitki su ihtiyaçları, su ücreti ödeme gücü göstergeleri hesaplanmıştır. Optimum ürün planı doğrusal programlama ile hesaplanmıştır. Modelin ortaya konulmasında WinQSB programı kullanılmıştır. Modelde bağımlı değişken olarak Brüt Kar alınmıştır. Araştırma alanında dekar başına 184.52 TL brüt kar elde edilmektedir. Mevcut ürün deseninin optimizasyonu ile brüt karda %22 oranında bir artış gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Anahtar kelimeler


Optimum bitki deseni; Doğrusal programlama; Brüt kar

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.96241

Referanslar


[1] DSİ, 2013. Toprak ve Su Kaynakları. http://www.dsi.gov.tr/Toprak-Ve-Su-Kaynaklari (Erişim Tarihi:18.03.2013).

[2] Beyribey, M. 1989. Konya-Alakova yeraltı suyu işletmesinde su dağıtım ve kullanım etkinliği. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 79s, Ankara.

[3] Süğücük, C. 1990. İmamoğlu-Kırmıt (çukurova) ovası sulama projesi alanına giren tarım işletmelerinde optimum ürün bileşiminin doğrusal programlama yöntemiyle belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

[4] Şeren, A. 1997. Menemen Sulamasında Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında İşletme Organizasyonu ve Optimum Su Dağıtımı. DSİ Teknik Bülteni, 91, 37-56.

[5] Tımbıl, A. 2003. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meserya ovası tarım işletmelerinde yeter gelirli işletme büyüklüğü ve optimal üretim deseninin doğrusal programlama yöntemi ile tespiti. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 80s, Ankara.

[6] Günden, C., Miran, B. 2008. Bölge Bazında Uygulamaya Elverişli Esnek Üretim Planlarının Bulanık Doğrusal Programlama Yöntemiyle Elde Edilmesi Üzerine bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45(2), 113-124.

[7] Şahin, A., Miran, B. 2010. Risk Koşullarında Tarım İşletmelerinin Planlanması: Oyun Teorisi Yaklaşımı. Hayvansal Üretim Dergisi, 51(1), 31-39.

[8] 18592 Sayılı Remi Gazete, 1984. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu. Ankara.

[9] Aras, A. 1988. Tarım Muhasebesi. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 315s.

[10] Çetin, B., Tipi, T. 2011. Tarım Muhasebesi (Uygulamalı Örneklerle). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 228s.

[11] Erkuş, A., Demirci, R. 1983. Tarımsal İşletmecilik ve Planlama. Ergün Matbaası, Ankara, 130s.

[12] Miran, B. 2011. Uygulamalı İşletme Planlaması. İzmir, 377s.

[13] Rehber, E., Tipi, T. 2005. Tarımsal İşletmecilik ve Planlama. Uludağ Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, Bursa, 184s.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529