Muş İli Yapı Stoğunun Kanada Sismik Tarama Yöntemi ile İncelenmesi ve Bölgenin Depremselliği

Ercan IŞIK, Nusret BOZKURT, Vural TAŞKIN
1.586 323

Öz


Mevcut yapı stoğunun çok olmasından dolayı detaylı incelemeye tabi tutulacak bina sayısını azaltmak için hızlı değerlendirme yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemler yardımı ile risk önceliği olan binalar tespit edilebilmektedir. Hızlı değerlendirme yöntemlerinin birçoğunda bina içine girmeden veya kısmen bina içine girerek değerlendirme yapılabilmektedir. Kanada sismik tarama yöntemi de bu yöntemlerden biridir. Bu çalışmada Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan ve depremsellik riski fazla olan Muş ilinde 200 adet betonarme bina değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca bölgenin depremselliği hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmadan amaç yapısal deprem kayıplarının en aza indirgenmesi amacı ile mevcut yapı stoğu üzerinde bir veri tabanı oluşturmaktır. Böylelikle hızlı değerlendirme sonuçları ile deprem geçirmiş yapıların gerçek davranışı arasındaki tutarlık ortaya konulabilecektir. İncelenen binaların %48’i orta öncelikli, %47’si yüksek öncelikli ve %5’i de çok tehlikeli bina olarak tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Muş; Kanada sismik tarama; Hızlı değerlendirme; Depremsellik; Betonarme; Yapı stoku

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.46538

Referanslar


[1] T.C., Muş Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, (2015). 2014 Yılı il çevre durum raporu,

[2] Şengör, A. M. C., Görür, N., andSaroglu, F. (1985). Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study, in: Strike-slip faulting and basin formation, edited by:Biddle, K. T. And Christie-Blick, N.,Soc. Econ. Pa., 37(1985), 227–264.

[3] McClusky, S.,Balassanian, S., Barka, A., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., G¨urkan, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kastens, K., Nadariya, M., Ouzouni, A., Paradissis, D., Peter, Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksöz, M. N., andVeis, G. (2000). GPS constraints on plate kinematics and dynamics in the Eastern Mediterranean and Caucasus, J.Geophys. Res., 105(2000), 5695–5719.

[4] Barka, A. andKadinsky-Cade, K.(1988). Strike-slip fault geometry in Turkey and its influence on earthquake activity, Tectonics, 7(1988). 663–684.

[5] Utkucu, M., Durmuş, H., Yalçın, H., Budakoğlu, E., Işık, E., (2013). Coulomb static stres changes before and after the 23 October 2011 Van, eastern Turkey, earthquake (MW = 7.1): implications for the earthquake hazard mitigation”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13(2013), 1889–1902.

[6] Homke, S., (2007). Timing of shortening and uplift of the pusht-e kuharcın the zagros fold-and thrust belt (ıran); a combined magnetostratigraphy and apatite thermochronolgy analysis, Universitat de Barcelona, Facultad de Geologia,Departamento de Geodinámica y Geofísica, 213p

[7] Piper J., Tatar, O., Gürsoy, H., Mesci, L., Koçbulut, F.,Huang, B. (2008).Post-collisional deformation of the anatolides and motion of the arabian in denter : a paleomagneticanalysis. IOP Publishıng, Donald D HarringtonSymposium on theGeology of theAegean, IOP Conf. Series: Earth andEnvironmentalScience

[8] Stern, R.J., Johnson, P.R., (2008). Do variations in arabian plate lithospheric structure control deformation in the arabian-eurasian convergence zone?, Donald D Harrington Symposium on the Geology of the Aegean IOP Publishing, IOP Conf. Series: Earth andEnvironmentalScience

[9] Bozkurt, E.(2001), Neotectonics of Turkey –a synthesis. GeodinamicaActa (Paris)14. 3-30.

[10] Işık, E.,(2012). Seismicity of Mus Province. 3rd International Science Technology and Engineering Conference ( ISTE-C 2012 ), December 2012, Dubai, Unites Arab Emirates.

[11] Ambraseys, N.,N.,Zatopek, A., (1968). The Varto-Üstükran (E.ANatolia) earthquake of 19 august 1966”, A Field Report, Unesco, Paris, February 1968, 68p.

[12] Berberian, M. Historical Earthquake Catalague,http://www.iiees.ac.ir/iiees/bank/Berberian/uncatlog4.txt

[13] Guidoboni, E.,Traina, G., (1995). anewcatalogue of earthquakes ın the historical armenian area from antiquity to the 12th centur, Analı DıGeofısıcaVol. XXXVIII, N.1, 85-111.

[14] Gündoğdu, O., (2009). Van ve Çevresinin Deprem Tehlikesi, Van Kent Sempozyumu, TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, Van, s.97-116, 1-3 Ekim 2009.

[15] Işık, E., (2013).Bitlis ilinin depremselliği, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(3),267-273.

[16] Utkucu, M. (2013). 23 October 2011 Van, Eastern Anatolia, earthquake (M W 7.1) andseismotectonics of Lake Van area. Journal of Seismology, 17(2), 783-805.

[17] Utkucu, M., Budakoğlu, E., Yalçın, H., Durmuş, H., Gülen, L.,Işık E., (2014). 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) depremi'nin (mw= 7.1) sismotektonik özellikleri. Yerbilimleri, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, 35(2), 141-168.

[18] T.C. , Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı, 1996 Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

[19] Işık, E., (2013). Bitlis ili yapı stoğunun birinci kademe (sokak tarama yöntemi ile) değerlendirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1). 173-178.

[20] NRRC ( NationalResearchCouncil of Canada). (1993). Manual forscreening of buildingsforseismicınvestigation. canadianstandard. Ottowa: NationalResearchCouncil of Canada

[21] Foo, S., N. Naumoski, and M. Cheung. (2002). “Seismic risk reduction ofexistingbuildings.” accessedJuly 2015. ftp://199.246.24.198/pub/SEISMIC/canada_taiwan_2002.pdf

[22] Çelik, C.O.,A.İlki, C. Yalçın, and E. Yüksel. 2007. Doğu ve batı avrupa kentlerinde degisik tip binaların deprem riskinin hızlı degerlendirmesi üzerine bir deneyim.SixthNational Conference on EarthquakeEngineering, Istanbul, 16-20 October 2007.

[23] Altıner, M. (2008). Deprem etkisindeki betonarme binaların göçme riskinin saptanması için hızlı değerlendirme yöntemleri (Doctoraldissertation).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529