Bazı Fungisitlerin Elmada Alternaria mali Roberts (Nekrotik Yaprak Lekesi) Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi

Yasin KAŞ, Hülya ÖZGENEN ÖZKAYA
1.415 323

Öz


Bu çalışmada, farklı fungisitlerin Alternaria mali’nin 6 izolatı üzerine in vitro’da misel gelişimi, spor çimlenmesi, çimlenen sporların hifsel gelişimi ve in vivo’da elma fidanlarında hastalık şiddeti (%) üzerine etkileri araştırılmıştır. Fungisitlerin farklı dozlarının (0-500 ppm) artan konsatrasyonları A. mali’nin misel gelişmesi, spor çimlenmesi ve çimlenen sporların hif uzunluklarını değişen oranlarda azaltmış veya tamamen engellemiştir. Fungisitlerden, Maneb 250 ppm dozunda patojenin M-2K, AK1-K, G1-B ve GK-30 izolatlarını ve Iprodione, izolatların tümünün misel gelişmesini tamamen engellemiştir. Bakır hidroksit 350 ppm dozunda A1-B, M2-K ve AK1-K izolatlarının misel gelişmesini tamamen durdurmuştur. Difenoconazole, izolatlar arasında değişkenlik göstermekle birlikte, 450-500 ppm’de misel gelişmesini tamamen engellemiştir. Chlorothalonil ve Thiophanate-Methyl doz artışı ile birlikte misel gelişmesini azaltmıştır. Fungisitler A. mali’nin spor çimlenmesi üzerine 0-100 ppm arasında değişen oranlarda etki göstermiştir. Maneb, çimlenen sporların hif uzunluklarını izolatlara göre 50-100 ppm dozlarında tamamen engellemiştir. Fidanlarda hastalık şiddetini Bakır hidroksit % 61.6-% 87.2 ve Iprodione % 59.3-%70.9 oranlarında azaltmıştır.

Anahtar kelimeler


Alternaria mali; Elma; Fungisit; Biyoetkinlik; Hastalık şiddeti

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.47641

Referanslar


[1] Anonim, 2012, Dünya Meyve Üretim İstatistikleri, FAO (Erişim tarihi: 16.03.2012).

[2] FAO, 2014. Statisticaldatabase. http:// faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault. Aspx. (Accessed 07 February 2014.

[3] TÜİK, 2014. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.01.2014).

[4] Grove, G. G., Eastwell, K.C., Jones, A.K., Sutton, T.B. 2003. Diseases of Apple. Botany, 6 (2003), 459-488.

[5] Roberts, J.W. 1924. Morphological characters of Alternaria mali Roberts. Journal of Agricultural Research, 27(1924), 699-708.

[6] Sawamura, K. 1990. Alternaria Blotch. Compendium of Apple and Pear Diseases. 5(1990), 24-25.

[7] Özgönen, H., Karaca, G. 2006. First Report of Alternaria mali Causing Necrotic Leaf Spot on Apples in Turkey. Plant Pathology, 55(2006), 578.

[8] Abe, K., Iwanami, H., Kotoda, N., Moriya, S., Takahashi, S. 2010. Evaluation of Apple Genotypes and Malus Species for Resistance to Alternaria Blotch Caused by Alternaria alternata Apple Pathotype Using Detached-leaf Method. Plant Breeding, 129(2010), 208-218.

[9] Anonim, 2008. http//www.bitkisagligi.net. (Erişim Tarihi: 01.01.2014).

[10] Benlioğlu, S., Delen, N. 1991. Alternaria solani (Ellis and Martin) Sorauer İzolatlarının Bazı Fungisidlere Duyarlılık Düzeyleri Üzerinde Çalışmalar. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 7-11 Ekim, İzmir, 281-283.

[11] Delen, N., Özbek, T., Yıldız, M. 1991. Iprodione‘a Duyarlılığı Azalmış Alternaria solani İzolatları Üzerinde Araştırmalar. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 7-11 Ekim, İzmir, 269-274.

[12] Pala, H., Turan, K., Tokgönül, S., Başpınar, N. 1995. Minneola Tangelo’da Alternaria Yanıklık (Alternaria citri Ell. And Pierce) Hastalığının Mücadelesi Üzerinde Ön Çalışmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri. 26-29 Eylül, Adana, 99-102.

[13] Erkılıç, A., Canıhoş, Y., Kurt, Ş., Biçici, M. 1999. Türkiye’de Alternaria alternata f.sp. citri’nin Minneola Tangelo İzolatlarının Ipraodione’a Dayanıklılıkları. Turkish Journal Of Agricultere and Forestry, 23(1999), 1051-1056.

[14] Koç, H. 2003. Turunçgillerde Alternaria Kahverengi Hastalığı Etmeni Alternaria alternata f.sp. citri’nin Minneola Tangelo İzolatlarının Bazı Fungisitlere Duyarlılığının Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 57 s. Adana.

[15] Karman, M. 1971. Denemelerin Kuruluşu ve Değerlendirme Esasları. T.C. Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, 279s.

[16] Filajdic, N., Sutton, T.B. 1991. Identification and Distribution of Alternaria mali on Apples in North Carolina and Susceptibility of Different Varieties of Apples to Alternaria Blotch. Plant Disease, 75(1991), 1045- 1048.

[17] Karabulut, Ö.A., Tezcan, H. 1998. Elma ve Armutlarda Hasat Sonrası Görülen Fungal Kaynaklı Hastalıklara Karşı Bazı Fungisitlerin ve Bir Şeker Analoğunun Etkisi. VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül, Ankara, 70-74.

[18] Yıldırım, İ., Demir, S., Onoğur, E. 1995. Bazı Fungisitlerin Asma Ölükol Etmeni Phomopsis viticola Sacc’ın PDA ve Sürgünler Üzerinde Gelişimi ve Sporulasyonuna Etkileri. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 26-29 Eylül Adana, 112-114.

[19] Kim, K.H., Lee, C.U. 1987. Resistance of Alternaria mali Roberts to Iprodione. Korean Journal of Plant Pathology, 4(1987), 270-276.

[20] Kocatürk, S. 1995. Orta Anadolu Bölgesinde Kimyon Yanıklık (Alternaria spp.) Hastalığının Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, www.zmmae.gov.tr/proje_ok.asp?s=8 (Erişim Tarihi: 01.01.2014).

[21] Solel, Z., Oren, Y., Kimchi, M. 1997. Control of Alternaria Brown Spot of Minneola Tangelo with Fungicides. Crop Protection, 16 (1997), 659-664.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529